Statsunderstöd

Statsunderstöd för läromedelsprojekt i gymnasiet som främjar mångsidig kompetens och framtidsfärdigheter samt samarbete som berör högskolor, internationalisering och arbetsliv

Gymnasieutbildning Digitalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.10.2020 – 6.11.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
704 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107

E-postadresserna: fornamn.efternamn@oph.fi

Urvalsgrunder

Projektplanen motsvarar ansökningsmeddelandets mål och tyngdpunkter
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten och det planerade slutresultatet
Verksamheten har effekt och resulterar i konkreta produkter som kan spridas
Gymnasiets lärare och studerande involveras i planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet samt i utvecklingen av verksamheten och i utvärderingen av projektets resultat
Läromedel som utvecklats inom projektet finns öppet tillgängliga och kan användas också efter av projektet avslutats

Bakgrund och mål

Det allmänna målet för projekten som beviljas understöd ska vara att utveckla digitala läromedel som lämpar sig för studerande och lärare inom gymnasieutbildning och som bidrar till att utveckla den mångsidiga kompetensen och därtill hörande framtidsfärdigheter och som främjar samarbete som berör högskolor, internationalisering och arbetsliv. Syftet är att med hjälp av de öppna digitala läromedel som produceras inom projektet minska läromedelskostnaderna för de gymnasiestuderande samt främja jämlika studiemöjligheter runtom i landet.

Materialen som utarbetas i projektet ska främja implementeringen av Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 och därför lämpa sig som studiematerial i studieavsnitt som planeras och genomförs i enlighet med läroplansgrunderna. Digitala material och studier som erbjuds på nätet (t.ex. MOOC-kurser) ger gymnasierna möjlighet att bredda sitt utbud av studier och på det sättet förbättra de studerandes möjligheter att mångsidigt välja sina studier. Av dessa orsaker är det viktigt att i utarbetandet av materialen aktivt samarbeta med gymnasieaktörerna.

I planeringen av materialen som ska produceras ska man ta hänsyn till att de ska kunna publiceras i Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi) samt deras livscykel, det vill säga hur de uppdateras och upprätthålls efter att projektperioden avslutats.

De sökande ska i utvecklingen av öppna digitala läromedel beakta de minimikrav som tillgänglighetsdirektivet ställer på tillgängligheten i digitala tjänster.

Statsunderstödet får inte anvisas för direkt anskaffning av läromedel och redskap åt de studerande och inte för sådan verksamhet vars finansiering bestäms utifrån lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Understödet får inte heller användas för finansiering av stödmottagarens basverksamhet eller för anskaffning av apparatur.