Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Status
Avgjord
Ansökningstid
22.5.2020 – 30.6.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
80 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

Behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
Långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet i fråga
Läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
Läromedlet eller stödmaterialet beaktar språkinriktat arbete, också med tanke på flerspråkiga elever och studerande
Läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
Digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
Läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga undervisningsmaterial

Fokusområden

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga läromedel helt saknas eller eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar målen i läroplansgrunderna
B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitalt, med fokus på läroplans- och examensreformer, från småbarnspedagogik till andra stadiet

Bakgrund och mål

Syftet med statsunderstödet är att skapa jämlika förutsättningar för svenskspråkiga elever att avklara sin utbildning inom alla stadier. Statsunderstödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall inte är ekonomiskt lönsam. Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för basverksamhet, dvs. de godtagbara kostnaderna ska vara direkt knutna till produktionen. Understödstagaren ska följa statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar.

Målet är att utveckla svenskspråkiga läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbildning inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet.

 

Vem kan söka

Statsunderstödet kan sökas av organisationer och företag. 

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Sökanden är behörig att söka.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade medel.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med de utsatta målen.
 • Projektkostnaderna fördelas på utgifter som är nödvändiga och rimliga med tanke på den verksamhet som understödet söks för.
 • Projektet genomförs inom understödets användningstid.

 

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro.

Understödet beviljas av anslaget för år 2020. Användningstiden börjar från och med stödbeslutets datum och slutar 31.12.2021.

 

Mål och tyngdpunkter

Målet är att tillgodose behovet av

 • framtidsorienterade svenskspråkiga läromedel inom alla utbildningsstadier.
 • stödmaterial för lärare med anknytning till de ovan nämnda läromedlen.

Tyngdpunkter
A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga
     läromedel helt saknas eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar    målen i läroplansgrunderna.

B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitala, med fokus på examens- och läroplansreformer från småbarnspedagogik till andra stadiet.

 

Urvalsgrunder och bedömningskriterier

Urvalsgrunder och bedömningskriterier

 • behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
 • långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet i fråga
 • läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
 • läromedlet eller stödmaterialet beaktar språkinriktat arbete, också med tanke på flerspråkiga elever och studerande
 • läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
 • digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
 • läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga undervisningsmaterial.

Ansökan bör i ansökan tydligt hänföras till tyngdpunkt A och/eller B. Läromedlet kan även vara ett paket som hänförs till båda tyngdpunktsområdena.

 

Ansökan och ansökningsanvisningar

Ansökan om statsunderstöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Ansökan görs i läromedelsproducentens namn och den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för producenten.  
Länk till de allmänna anvisningarna.

Ansökningstiden för statsunderstödet är 22.5–30.6.2020

Ansökan ska vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet senast 30.6.2020 kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

 

Finansieringsbeslut

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av understöden inom augusti 2020.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi (tfn 029 533 1523)