Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2021

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.4.2021 – 6.5.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 900 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Motsvarar projektplanen de mål som ställts upp i ansökningsmeddelandet?
Antalet deltagare i utbildningen (projektets omfattning) då utbildningen avslutats
Utbildningens omfattning per studerande (om det finns utbildningar med varierande omfattning, ange medeltalet av utbildningens omfattning)
Kostnader för en studerande i relation till de genomsnittliga studerandekostnaderna för samtliga ansökningar
En preliminär plan för att fånga upp studerande och få dem att delta i utbildningen
Den planerade utbildningen och på vilka sätt utbildningen genomförs
Planeringen av och kvaliteten på stödåtgärder som berör studierna


Därtill beaktas det totala antalet prestationer som berättigar till statsandel år 2021

Bakgrund och mål

Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och 16 §)
Statsunderstödslagen 27.7.2001/688
Statsbudgeten för 2021, moment 29.10.31.2.6/Fritt bildningsarbete

Utbildningar som stöds med studiesedelunderstöd ska i synnerhet stärka de grundläggande färdigheterna hos vuxna som är arbetslösa, som hotas av arbetslöshet eller som är utanför arbetskraften. En särskild tyngdpunkt är att utveckla grundläggande digitala färdigheter som behövs i arbetslivet samt stärka kunskaperna i finska/svenska hos invandrare vars integrationstid har upphört för att främja sysselsättningsmöjligheterna. En särskild tyngdpunkt är därtill att stärka läs- och skrivfärdigheterna.

Syftet med understödet är att genomföra utbildningar där man i synnerhet stärker de grundläggande färdigheterna bland sådana vuxna som har en svag grundutbildning. Utbildningarna ska omfatta minst 4 studerandeveckor eller 120 undervisningstimmar eller 4 studiepoäng. I utbildningen kan även ingå handledda arbetslivsperioder.

Syftet med understödet är även att utveckla nya verksamhetssätt för att fånga upp sådana vuxna som vanligtvis inte söker till studier på eget initiativ samt för att få dem att delta i utbildningen.

Med hjälp av understödet ska man också utveckla och använda nya metoder för att genomföra utbildningarna. I utvecklingen av nya metoder rekommenderas att man i så hög grad som möjligt samarbetar med andra läroanstalter och läroanstaltsformer. Ansökan till och genomförandet av utbildningen kan trots samarbetet ordnas lokalt och specifikt för varje läroanstalt.

Antalet deltagare, omfattningen av de genomförda studierna och deltagarnas respons ska rapporteras i projektets slutredovisning 15.6.2023.Den som genomför utbildningen ska begära respons av deltagarna. Deltagarna ska på skalan 1–5 bedöma vilken betydelse kunnandet som uppnåtts genom utbildningen har haft för sysselsättningen och/eller för att stärka arbetsmöjligheterna.

Understödet kan inte användas för att understöda studier som beviljas statsandelar. Understödet kan i sin helhet täcka utgifterna för utbildningen. Studierna är avgiftsfria för den studerande.

 

Vem kan söka?

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler.

Utbildning som beviljas understöd kan även genomföras gemensamt av flera läroanstalter. I sådana fall är det en läroanstalt som gör upp ansökan på de medverkande läroanstalternas vägnar och denna läroanstalt blir ansvarig för att administrera statsunderstödet. Statsunderstödet betalas på den ansvariga aktörens konto. Projektaktörerna ska tillsammans i enlighet med statsunderstödslagen ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet samt om övervakningen av och villkoren för användningen (Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd 2/500/2016/OPH).

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen har reserverat 1,9 miljoner euro i understöd. Statsunderstödet beviljas av anslaget för år 2021. 

Understödet kan användas från den dag då understödsbeslutet delgivits och den understödda utbildningen ska avslutas senast 31.12.2022. Slutredovisningen om användningen av understödet ska lämnas in senast 15.6.2023.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden börjar 1.4.2021. Ansökan görs på en digital ansökningsblankett i huvudmannens namn. Ansökan ska vara sparad i systemet senast 6.5.2021 kl. 16.15.

Länk till ansökan: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/339/?lang=sv

Uppgifter om genomförandet av utbildningen som ska anges i ansökan

1. En plan, av vilken framgår följande

 • antalet undervisningstimmar eller studieveckor eller studiepoäng
 • antalet studerande
 • en plan för att fånga upp studerande och få dem att delta i utbildningen
 • utbildningens mål
 • möjligheter till och sätten för studiehandledning och personlig tillämpning av studierna 
 • möjliga stödåtgärder med anknytning till studierna (stödundervisning, differentierad undervisning, kurators- och psykologtjänster samt övriga specialarrangemang som gäller målgruppen)
 • eventuell handledning till arbetslivet

2. En budget för utbildningen som genomförs

 • en budget/kostnadsspecificering och beräknade kostnader per studerande och per undervisningstimme, studerandevecka eller studiepoäng.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms på följande grunder:

 1. antalet deltagare i utbildningen (projektets omfattning)
 2. utbildningens omfattning per studerande
 3. kostnader för en studerande i relation till de genomsnittliga studerandekostnaderna för samtliga ansökningar
 4. en preliminär plan för att fånga upp studerande och få dem att delta i utbildningen
 5. den planerade utbildningen och på vilka sätt utbildningen genomförs
 6. planeringen av och kvaliteten på stödåtgärder som berör studierna

Därtill beaktas det totala antalet prestationer som berättigar till statsandel år 2021.

 

Beslut om finansiering

Målet är att besluten om finansiering fattas senast 4.6.2021.

Ytterligare information

i frågor om innehållet i ansökan:
undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning sonja.hyvonen [at] oph.fi
undervisningsrådet Heikki Tulkki, tfn 029 533 1971), heikki.tulkki [at] oph.fi

i tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten: valtionavustukset [at] oph.fi
eller assistent Leena Aikio-Einiö (tfn 029 533 1040), leena.aikio-einio [at] oph.fi