Statsunderstöd

Utveckling av skolans klubbverksamhet 2021

Grundläggande utbildning Klubbar och klubbverksamhet
Status
Avgjord
Ansökningstid
3.3.2021 – 14.4.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Bakgrund och mål

Med skolans klubbverksamhet avses klubbverksamhet som ordnas för eleverna i samband med den grundläggande utbildningen i enlighet med 47 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Skolans klubbverksamhet är hobbyverksamhet som bedrivs utanför lektionstid. Principerna för hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas in i den lokala läroplanen och skolans årliga läsårsplan.

Syftet med understödet är att stödja en mångsidig klubbverksamhet av hög kvalitet. Finansieringen är i huvudsak avsedd för årskurserna 3–9.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan

 • klubbverksamheten riktas till att stödja och upprätthålla elevernas studiemotivation och ork
 • klubbverksamheten riktas till områden med ett litet utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga
 • klubbverksamheten fokuserar på att tillämpa det som eleverna lärt sig i skolan
 • klubbverksamheten stärker de emotionella och kommunikativa färdigheterna
 • klubbverksamheten ger möjligheter till kreativ verksamhet

Vem kan söka?

Det statliga specialunderstödet för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet kan beviljas kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Varje utbildningsanordnare ansöker om understöd med en egen ansökan.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
 • Den sökande har redogjort för användningen av tidigare beviljade statsunderstöd.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för användningen av det.
 • Projektet, verksamheten eller anskaffningen som understöd beviljas för genomförs inom understödets användningstid.

Finansiering och finansieringsperiod

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro. Statsunderstöd beviljas för högst 70 % av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 30 %.

Om det ännu finns statsunderstöd som beviljats år 2019 och 2020 och som inte har använts, ombeds den sökande överväga om det finns behov av att ansöka om nytt statsunderstöd.

Verksamheten som stöds med statsunderstöd ska

 • ta i beaktande helheten av fritidsaktiviteter i skolan och kommunen när sätten att ordna och genomföra klubbverksamheten utvecklas
 • i mån av möjlighet ordnas som en del av en struktur för skoldagen som stödjer barnens välbefinnande

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Understödet kan inte användas för att finansiera utbildningsanordnarens basverksamhet.

Understödet kan användas för anskaffning av apparatur, material och/eller program, om de är nödvändiga och av väsentlig betydelse för att projektmålen ska nås och utgör högst 10 % av de totala kostnaderna för projektet. På ansökningsblanketten ska ges en motivering till varför anskaffningen av apparatur är nödvändig.

Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Understödet kan däremot användas för att fortsätta och utveckla klubbverksamhet som har inletts tidigare.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 3.3.2021 och avslutas 14.4.2021 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan kan bearbetas fram till ansökningstidens slut. Ansökan bearbetas via länken till ansökningsblanketten som finns i det första e-postmeddelandet. I balken högst uppe på ansökningsblanketten syns ansökans status: Ansökan har skickats/Ansökan har inte skickats.

När ansökningstiden avslutas måste ansökan ha statusen Ansökan har skickats. Den som skickar ansökan ansvarar för att ansökan blir inlämnad inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte. Ansökningar kan inte lämnas in i det elektroniska systemet efter att ansökningstiden har gått ut. Ansökningarna behandlas efter att ansökningstiden har avslutats.

Ytterligare information ges av

 • Undervisningsrådet Sonja Hyvönen (telefon 029 533 1072)
 • Assistent Kaija Seppänen (tfn 029 533 1198)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.

 

Bedömning av ansökan

Urvalsgrunderna är:

 • de särskilda tyngdpunkterna i ansökningsmeddelandet
 • klubbverksamheten har planerats med utgångspunkt i behoven och målen
 • klubbverksamhetens innehåll är mångsidigt
 • eleverna hörs i planeringen av klubbverksamheten

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.