Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiediplom


Gymnasiediplomet erbjuder de gymnasiestuderande möjlighet att påvisa sitt särskilda kunnande i och intresse för olika läroämnen och ämnesgrupper. Gymnasiediplom kan avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans och teater.

Studieavsnitten som byggs upp i gymnasiets läroplan kan omfatta gymnasiediplom som avläggs inom olika läroämnesgrupper eller läroämnen. Syftet med gymnasiediplomen är att ge den studerande möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse genom ett arbete som den studerande utfört under en längre period. Gymnasiediplomen kompletterar de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget.

Utbildningsstyrelsen har i grunderna för gymnasiets läroplan 2019 fastställt målen för gymnasiediplomen och deras centrala innehåll. I den lokala läroplanen ska man, i fråga om de gymnasiediplom som utbildningsanordnaren erbjuder, beskriva gymnasiediplomens uppdrag och allmänna mål samt redogöra för bedömningen och för målen och de centrala innehållen för respektive gymnasiediplom. Gymnasiediplomen omfattar två studiepoäng. Ett gymnasiediplom kan ingå i gymnasiets valfria studier på det sätt som fastställs i den lokala läroplanen.

Lärokurserna för gymnasieutbildningen kan i enlighet med 12 § i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018) inbegripa gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. Dessa valfria studier, till exempel ett studieavsnitt inom ett gymnasiediplom som den studerande har avlagt, kan i enlighet med vad som fastställs i den lokala läroplanen bedömas antingen med ett siffervitsord eller med en anteckning om avlagda studier. Gymnasiediplomen är inte sådana obligatoriska eller nationella valfria studier som avses i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018).

Gymnasiediplomen ska i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan och Utbildningsstyrelsens anvisningar för avläggande av gymnasiediplom bedömas med ett siffervitsord på skalan 4–10. En studerande som har avlagt ett gymnasiediplom ska som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg få ett separat intyg över det avlagda gymnasiediplomet. Intyget ska innehålla siffervitsordet som getts för gymnasiediplomet i fråga.