Intresset för att arbeta med hundar ökar bland undervisningspersonalen. Hundar används i verksamhet inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Allergi-, hud- och astmaförbundet rf, Kennelförbundet rf och Hundar inom fostran och rehabilitering rf samt företrädare för utbildningsanordnarna utarbetat anvisningar som är avsedda för bildningsdirektörerna, rektorerna och undervisningspersonalen i situationer då man planerar hundassisterad verksamhet i skolan eller läroanstalten.
Koita ja lapset ulkona.

Anvisningar för hundassisterad verksamhet i skolorna och läroanstalterna

Det är utbildningsanordnaren som avgör om hundassisterad verksamhet lämpar sig för skolan eller läroanstalten i fråga samt på vilka sätt den hundassisterade verksamheten är motiverad med tanke på pedagogiken eller elevernas och de studerandes välbefinnande. Då man överväger huruvida hundassisterad verksamhet lämpar sig för läroanstalten bör man ta i beaktande följande aspekter:

 • Elevens eller den studerandes rätt att delta i undervisningen i läroanstaltens lokaler kommer i första hand. Användningen av hundar i undervisningen får inte äventyra någons hälsa. Man ska till exempel ta hänsyn till allergier, astma och andra hälsorelaterade aspekter. Det räcker att en elev eller studerande själv meddelar om allergi.
 • Man ska också ta hänsyn till elevernas eller de studerandes övertygelser och kulturella aspekter.
 • Hunden ska ha genomgått ett lämplighetstest för hundassisterad aktivitet utgående från läroanstaltens elev- eller studerandeprofil. Det finns flera olika aktörer som ordnar lämplighetstester.
  • Om hunden besöker skolan ibland, kan man till exempel använda Kennelklubbens lämplighetstest för kompishundar eller motsvarande test.
  • Om hunden är i skolan regelbundet som en del av en hundassisterad pedagogik, kan man till exempel använda lämplighetstestet för hundassisterad verksamhet som ordnas av Hundar inom fostran och rehabilitering rf. 
 • Hundförarens uppgift är att garantera ett tryggt möte både för eleven/den studerande och för hunden. Hundföraren kommer tillsammans med utbildningsanordnaren överens om när hunden deltar i undervisningen samt om andra detaljer som berör arbetssätten. I verksamheten ska man iaktta bestämmelserna om djurskydd, till exempel vad gäller vila, utrymmen, pauser och rastning.
 • Man ska informera om den hundassisterade verksamheten för hela skolans eller läroanstaltens personal, eleverna eller de studerande och för vårdnadshavarna. Kontaktpersonens uppgifter ska tydligt anges i informationen.
 • Utbildningsanordnaren ska ta reda på försäkringsskyddet för den hundassisterade verksamheten.  
 • Hunden ska vara fullt friskt.