Verktygen och tjänsterna i Europass gör det lättare att identifiera kunnande. De är också till nytta då man söker arbets- och studieplatser och då man behöver reflektera över sitt eget kunnande eller sina egna mål som gäller karriären eller studierna. Även arbetsgivarna och läroanstalterna har mångsidig nytta av de olika funktionerna.

Referensramar för kvalifikationer

Med hjälp av referensramarna för examina och kvalifikationer är det lättare att jämföra examina i olika länder och deras nivåer. Referensramarna beskriver vad en person som avlagt en examen, lärokurs eller kompetenshelhet känner till, förstår och kan. Det gör det lättare för till exempel en arbetsgivare som ska bedöma hur lämplig en sökande är för en specifik uppgift. Kunnandet i referensramen beskrivs på det sätt som beslutats genom samarbete på europeisk nivå.

Läs mer om referensramarna för kvalifikationer här.

 

Erkännande av examina som avlagts utomlands

Om en person har studerat utomlands och söker arbete eller en studieplats i Finland, blir det aktuellt med ett erkännande av examen i fråga. Beslut om erkännande av examina fattas av olika aktörer, beroende på vilken examen ärendet gäller.

Som hjälp vid erkännandet av examen kan man använda Europass. Vid erkännandet av examen underlättar också ett mobilitetsintyg och bilagorna till examensbetyget. Läs mer om dem här.

Mera information om erkännande av examina i Finland hittar du här.

 

Andra tjänster som anknyter till identifiering av kunnande

  • Euroguidance erbjuder tjänster i anslutning till internationalisering inom utbildning, arbetsliv och ungdomssektorn. Tjänsterna riktar sig till dem som arbetar med information, rådgivning och handledning. Syftet med Euroguidance är att främja internationaliseringen inom utbildningen. Läs mer om Euroguidance här.
  • Eurodesk är ett nätverk för ungdomsinformation vars syfte är att uppmuntra till internationalisering i Europa och att sprida information om internationaliseringsmöjligheterna. Läs mer om Eurodesk här.

 

Ingångssidan till Europass