Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet ställer upp både mångsidiga och läroämnesspecifika mål för kulturell förståelse. Men vad är kulturmedvetenhet? Varför är det viktigt i skolan?

Yksinkertaisessa, sinisävyisessä ja -taustaisessa piirroskuvassa kulttuuritietoisuutta kuvastaa kaksi kättä, joista toinen edustaa tatuoitua vaaleaihoista hahmoa ja toinen rukousnauhoin ranteitaan koristanutta tummaihoista hahmoa. Kädet muodostavat yhdessä sydän-kuvion, jonka keskellä on toinen sydän.

Författare: Mika Perälä och Daniel Weintraub

Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014; Grunderna för gymnasiets läroplan 2019) har likartade mål i fråga om kultur. Undervisningen ska dels stödja elevernas och de studerandes förståelse och uppskattning för kulturell mångfald, dels ge dem förutsättningar för att bygga sin egen kulturella identitet. Ur åskådningsundervisningens perspektiv innebär detta att man bekantar sig med olika åskådningar och förhållandet mellan åskådning och kultur samt byggande av sin egen åskådning i en kulturell referensram.

Kuvassa on marjapoimuri ja mustikoita.

I läroplansgrundernas allmänna del beskrivs målen gällande kultur på följande sätt:

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, 18).

Kulturell och språklig mångfald ska värdesättas i gymnasiet (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, 22).

Den studerandes språkliga färdigheter och kulturella bakgrund ska beaktas i gymnasieundervisningen. Varje studerandes språkliga och kulturella identiteter ska stödjas på ett mångsidigt sätt (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, 41).

I läroplanerna preciseras inte vad som avses med kulturell mångfald. I forskningen har man närmat sig detta begrepp hur olika perspektiv (se Räsänen m.fl. red. 2018, 21–22).