En beprövad modell för lågstadiets lägre klasser

En beprövad modell för lågstadiets lägre klasser

Det här undervisningsblocket innehåller grunderna för hur man växer och blir vuxen, de viktigaste baskunskaperna som ett barn behöver inför puberteten – samt en redan beprövad undervisningsmodell. Materialet om människans hälsa är avsett för undervisning i hälsokunskap i årskurserna 1–4. Hur ämnet hanteras beror på elevernas ålder och utvecklingsnivå. 

Med hjälp av materialet om människans hälsa lär sig eleverna känna, förstå och uppskatta sig själva som människor. För att den egna hälsan ska kännas värdefull och för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig hälsokunskapen krävs att de uppskattar sig själva. När eleverna förstår sig själva och sin utveckling kommer insikten om att var och en själv kan ta ansvar för och inverka på sin egen hälsa. Perspektiven på olikhet och individualitet ger en ökad känsla av trygghet, en starkare känsla av att vara speciell och unik, samtidigt som det hjälper eleverna att förstå vad jämlikhet och gemensamt ansvar innebär. 

Människor växer och utvecklas i relation till varandra. Kulturer och goda vanor lägger grunden till en tolerant inställning och till social kompetens. I materialet om människans hälsa beaktas pojkars och flickors olika behov. Under lektionerna får eleverna lära sig mer om hur man hanterar känslor och om rätten till självbestämmande. Dessutom stöds barnens problemlösningsförmåga. 

Kunskap om människans hälsa är en helhet som utgår från att barnen ska observera sig själva, och så småningom vidgas perspektivet till att omfatta också omvärlden. Under lektionerna går man igenom vad någons handlingar betyder för personen själv, för de närmaste och för gruppen samt gruppens inverkan på individen. Samtidigt får eleverna träning i grunderna för social kompetens. Vi behöver socioemotionell kompetens för att kunna leva och vara människor, men det krävs också för att uppnå resultat i skolan. 

Undervisningsmetoden har utvecklats via ett försöksprojekt. Undervisningen är interaktiv och bygger till stor del på samtal samt innehåller många aktiviteter och olika upplevelser. Drama- och dansövningarna kan genomföras under gymnastiklektionerna; många teman och uppgifter passar in i olika läroämnen. Samarbete med hemmet gör att barnets förståelse och inlärning förstärks. Familjen får ta del av undervisningen via föräldramöten, meddelanden, arbetsbok och läxor. Avsikten är att barnen före förändringarna i puberteten ska få grunderna i hälsokunskap enligt det utvecklingsstadium de befinner sig på just då, att stärka barnens självkänsla, identitet och förmåga att klara sig själva samt att ge dem en positiv kroppsbild. På det viset stöds såväl den fysiska, den psykiska och den sociala tillväxten som utvecklingen.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto