Lektionerna

Hälsokunskap

Ämnesområdena är grunderna i hälsokunskap och dessa är indelade i en helhet på nio timmar. Varje ämne kan behandlas till exempel under en dubbeltimme en dag i veckan nio veckor i rad på någon av klasserna 1-4.

Lektionsbeskrivningar och instruktioner

Varje timme eller ämnesområde behandlas här som en lektion, som är tänkt att bilda en helhet. Till varje ämne hör åtminstone en dubbeltimme. Också temadagar är möjliga. Med hjälp av de mångsidiga och beskrivande instruktionerna får läraren ett bra grepp om innehållet i hälsokunskap och en detaljerad modell enligt vilken lektioner kan förverkligas redan från den första klassen i skolan.

Ämne

I början bekrivs lektionens ämne, det vill säga det berättas vad man koncentrerar sig på under lektionen. Ämnena kan till exempel vara sinnena och då funderar man under hela lektionen på sinnenas existens och deras betydelse.

Metod

Lektionernas uppbyggnad är alltid den samma:

  • Inledning, det vill säga inledande diskussion med vilken barnens intresse och deltagande väcks.
  • Uppgiftsdel som kräver aktivitet.
  • Läraren avslutar lektionen med ett sammandrag av ämnet och av vad man har lärt sig.
  • Läxan ges.

Eventuellt material

Under rubriken finns det uppräknat metoder och material som eventuellt kan behövas. Läraren kan på förhand reservera material och ett passligt arbetsutrymme eller be barnen hämta bilder med mera.hemifrån, som har med ämnet att göra.

Fokus

Under rubriken finns ännu lektionens fokus koncentrerat. Där berättas varför just detta ämne har tagits med och så belyses ämnets bakgrund och målen med lektionen. 

Erfarenheter och tankar 

Erfarenheterna och tankarna är betraktelser av de som hållit lektionerna (arbetstagare vid Väestöliitto) och minnesbilder av barnens reaktioner, aktivitet och uttalanden på lektionerna. Dessa kan vara roliga att läsa på förhand eller efteråt och jämföra med sina egna erfarenheter. Man har också samlat in respons från elever, lärare och föräldrar.

Läxa

Läxan finnns alltid på en egen sida så att den kan skrivas ut direkt åt eleverna att ta hem, eller så att den kan den omformas enligt eget tycke.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto