Mål

Hälsokunskap är inte ett särskilt läroämne i årskurserna 1–4, utan det är integrerat i biologi, geografi, fysik och kemi. Tillsammans utgör dessa ett läroämne som kallas miljö- och naturkunskap. Nedanstående mål, innehåll och beskrivning av goda kunskaper finns under rubriken miljö- och naturkunskap i årskurserna 1–4 i Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen från 2004. I målen för undervisningen i människans hälsa har målen för främjande av jämställdheten i förordningen om timfördelningen i grundskolan tagits i betraktande. I paragraf 4 i denna förordning nämns att ”utbildning och fostran skall ordnas i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna så, att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. I undervisningen beaktas särskilt flickors och pojkars olika behov samt skillnader i hur de växer och utvecklas.” (Terveystieto ja uudet opetussuunnitelman perusteet 21.1.2003. Utbildningsstyrelsen).

De socioemotionella målen för hälsokunskap på årskursnivåerna 1–4. 

Eleven lär sig

 • psykisk och fysisk självkännedom, social kompetens samt att uppskatta sig själv och andra
 • begrepp, termer och handlingssätt som anknyter till hälsa, sjukdom och hälsofrämjande
 • göra hälsofrämjande val 

Innehållet i hälsokunskap

 • Att lära känna människokroppen samt i huvuddrag hur den växer och utvecklas.
 • Att sköta sin hälsa samt ha goda dagliga hälsosamma vanor.
 • Att förstå betydelsen av familj och vänner, av identifieringen av känslor samt av interaktion för att upprätthålla sitt välbefinnande och sin mentala hälsa.
 • Att förebygga mobbning och våld, att respektera fysisk okränkbarhet.
 • Att följa regler, överenskommelser och goda seder samt att ta hänsyn till andra, att respektera andras egendom. 

Profil för goda insikter i hälsokunskap 

Eleven

 • kan beskriva olika stadier i en människas utveckling, tillväxt och levnadslopp.
 • kan namnge människans viktigaste kroppsdelar och centrala livsfunktioner.
 • känner till hälsofrämjande vanor och rutiner.
 • behärskar de grundläggande normerna för hur man fungerar i grupp och uppför sig artigt; känner igen och kan namnge olika känslor och vet att det går att behärska sina känslor. 
  kan beskriva olika tecken på mobbning och våld; har kännedom om individens rätt till fysisk integritet och känner till skillnaderna mellan acceptabel och oönskad beröring; eleven vet hur han eller hon vid behov kan söka hjälp och vet vem som erbjuder hjälp i skolan och närmiljön.
 • vet vad som är lagligt och olagligt för åldersgruppen. 
  (Källa: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, Utbildningsstyrelsen.) 

Målen för undervisningen i kunskap om människans hälsa på årskursnivåerna 1-4  

 • Eleven lär sig att uppskatta sin egen kropp och att ta ansvar för sin egen hälsa.
 • Eleven bekantar sig med människans utveckling och olika skeden av livet.
 • Elevens självkänsla, självbild och förmåga att hantera sina känslor förstärks.
 • Eleven uppmuntras till självständig reflektion och till självständiga beslut.
 • Elevens tolerans och inställning till jämlikhet stärks.
 • Eleven lär sig vilka förändringar som sker under puberteten.
 • Eleven kan göra sunda val i livet och klarar av att tacka nej till rusmedel.
 • Samarbetet mellan hem och skola utvidgas. 

Innehållet i undervisningen i människans hälsa

 • Eleverna erbjuds ett sådant block om människokroppen och dess funktioner som är anpassad till behoven i deras åldersgrupp.
 • Sunda levnadsvanor och förnuftiga måltidsalternativ tas upp.
 • Eleverna får lära sig vad självbestämmanderätt är och får information om hur olyckor kan förebyggas.
 • Eleverna får saklig information om pubertet och sexualitet som motvikt till kamratkretsens mytiska, medias översvallande och nyhetsrubrikernas skrämmande innehåll för att bättre kunna bemöta dessa uppgifter. 
 • Eleverna får lära sig om den mänskliga naturens mångfald.
 • Jämställdhet mellan flickor och pojkar samt könsrollerna tas upp till diskussion.
 • Eleven ges inlärningserfarenheter via aktiviteter; experiment, dramatiseringar och observationer ger barnen upplevelser och insikter som gynnar hälsobeteendet.
 • Lärarna får modeller för samarbetet med elevens vårdnadshavare. 

Profil för goda kunskaper i människans hälsa 

Eleven

 • känner till olika stadier i utvecklingen och levnadsloppet.
 • är bekant med rätten till okränkbarhet, skillnaderna mellan acceptabel och oönskad beröring och kan respektera de här gränserna.
 • vet vad som är nyttigt och vad som är farligt för hälsan.
 • är medveten om sunda levnadsvanor.
 • har kännedom om individuella skillnader mellan människor och sätter värde på dessa.
 • kan relatera till olikheterna mellan flickor och pojkar samt hantera dem.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto