Respons

Efter varje lektion, dvs. efter lektionsbeskrivningarna och anvisningarna, beskrivs projektarbetarnas tankar och erfarenheter samt responsen från lärare och elever. Föräldrarna gav respons (länk) för hela undervisningsavsnittet av kunskap om människans hälsa på en gång (dvs. inte separat för varje lektion). Det är anledningen till att föräldrarnas gensvar återges på ett annat ställe än den övriga responsen. 

I den här skriftliga versionen har den ursprungliga lektionen om känslor delats in i två avsnitt: ”Känslor” och ”Fortplantning”. Orsaken är att den här viktiga helheten var alltför omfattande för att behandlas som ett enda tema. Responsen från elever och lärare gäller de ursprungliga lektionerna om känslor, inte de två nya lektionsblocken. Elevernas, lärarnas och föräldrarnas ställningstaganden är särskilt viktiga och intressanta att läsa!

Respons från eleverna

Responsen från eleverna inkommer från de responsformulär som eleverna har fyllt i. På responsformuläret fick eleverna kryssa för vad de tyckte om varje lektion enligt följande skala: mycket bra och viktigt, trevligt och intressant, helt okej, underligt och konstigt, tråkigt och fånigt, ganska hemskt, äckligt eller alltför upprörande. Vid varje punkt fanns det också bilder av ansikten med miner som illustrerade påståendet. Dessutom fick eleverna med egna ord skriva ned sådant som speciellt hade fastnat i minnet. En del av eleverna tyckte att det var svårt att fylla i formuläret, en del tyckte det var lätt. Många ritade blommor eller hjärtan på formuläret, eller ändrade på ansiktsbilderna. Elevernas egna utvärderingsformulär infogades i deras arbetsböcker, så att eleverna får ett minne av vad de har tyckt. Länk till responsformuläret. 

Största delen av elevernas kommentarer placerade sig i de tre första kategorierna: mycket bra, trevligt, helt okej, men det fanns alltid någon som tyckte att lektionen varit hemsk eller alltför upprörande. Barnens och hemmens åsikter skiljer sig mycket från varandra. Försöksprojektet genomfördes i grupper som bestod av årskurserna 1–3, och eleverna var i åldern 7–10 år, så den varierande responsen var väntad.


Länkar till elevernas respons

 • Den egna kroppen
 • Livscykeln
 • Sinnena
 • Puberteten
 • Känslor
 • Olikheter
 • Roller
 • Fortplantning
 • Hälsa

Respons från lärarna

Lärarnas kritik omfattar svaren på sju frågor från fyra klasslärare vid Herttoniemen ala-aste. Lärarna svarade på frågorna efter varje lektion där de hade varit med som iakttagare och medhjälpare. 
Frågor i formuläret var följande:

 • Vilken är din allmänna bedömning av lektionen?
 • Vad kändes särskilt bra och nyttigt under den här lektionen?
 • Vad kändes särskilt dåligt och onödigt under den här lektionen?
 • Hur tyckte du att barnen förhöll sig till de frågor som behandlades under lektionen?
 • Tas temat upp vid en lämplig tidpunkt/för tidigt/för sent för den här åldersgruppen?
 • Har barnen i efterhand tagit upp de frågor som behandlades under lektionen?
 • Känner du att du i fortsättningen själv skulle kunna hålla en liknande lektion? 

Lärarna tyckte för det mesta att försöket var mycket lyckat och att tidpunkten var lämplig, och de var beredda att i fortsättningen själva hålla liknande lektioner i hälsokunskap.

Länkar till lärarnas respons

 • Den egna kroppen
 • Livscykeln
 • Sinnena
 • Puberteten
 • Känslor
 • Olikheter
 • Roller
 • Fortplantning
 • Hälsa

Respons från sjuåringarnas föräldrar

Den skriftliga responsen från föräldrarna samlades in för hela undervisningsavsnittet på en gång i samband med ett föräldramöte. Försöksdelen av kunskap om människans hälsa prövades i en grupp som slagits samman av årskurserna 1–3 i Herttoniemen ala-aste. Nivån var inte helt lämplig för de yngsta i åldersgruppen, eftersom alla 7–9-åringar deltog i samma lektioner.

 

Hur nödvändiga var lektionerna i sin helhet

 

Hur väl passade avsnittet för åldersgruppen

 
Mycket behövliga 9 9 Mycket väl 8
Bra 11 Lite för tidigt 11
Kan inte säga - Alldeles för tidigt 2
Ganska onödiga - Lite för sent -
Onödiga - Alldeles för sent -
    Helt olämpliga -

 


Föräldrarnas kommentarer 

 • En del saker övergick en förstaklassists förstånd.
 • ”Tvånget” att rita en naken människa fick barnet att känna enbart skam.
 • All diskussion är nödvändig.
 • Vi diskuterade nästan alla frågor därhemma efter lektionen.
 • Första- och andraklassisterna är kanske lite omogna för att klara av samma helhet som tredjeklassisterna.
 • Kursen innehöll element som var bra och passade första- till tredjeklassister, men den innehöll också delar som presenterades alldeles för tidigt.
 • Det här behövdes!
 • Jag var förvånad över en del av de andra föräldrarnas negativa respons, eftersom mina egna erfarenheter har varit positiva.
 • Lektionernas teman och uppgifter borde ha delats ut till hemmen före kursen, så att det hade varit lättare att diskutera ämnena med barnet därhemma!
 • Det är alldeles för tidigt att ta upp sexuellt umgänge med en sjuåring. Det ledde bara till förvirring, eftersom frågorna ännu inte hade ”vaknat” hos barnet.
 • Jag skulle ha önskat mer diskussion, framför allt ett inledningsanförande om lektionernas innehåll. Kursen är nödvändig bara den riktar sig till den rätta åldersgruppen.

Respons från åttaåringarnas föräldrar

Föräldrarna till de åttaåriga barnen tyckte att tidpunkten var betydligt bättre vald än vad sjuåringarnas föräldrar tyckte. Bland föräldrarna var en av den åsikten, att kursen var ganska onödig, hölls alldeles för tidigt och var helt olämplig. Å andra sidan tyckte många att ämnena lämpade sig just för den här åldern.

 

Hur nödvändiga var lektionerna i sin helhet?

 

Hur väl passade avsnittet för åldersgruppen?

 
Mycket behövliga 19  Mycket väl  21
Bra  12 Lite för tidigt  11
Kan inte säga  - Lite för sent  -
Ganska onödiga  1 Alldeles för tidigt  1
Onödiga  - Alldeles för sent  -
    Helt olämpliga  1

 


Föräldrarnas kommentarer 

 • Det här avsnittet var mycket behövligt.
 • Typiska försvarsmekanismer för den här åldersgruppen – dvs. barnen är i latensperioden men är ännu inte fast förankrade i den – borde respekteras, men vad jag förstår har det inte skett under kursen.
 • Mera sådant! Längre avsnitt. Det här borde ordnas som grupparbete redan från lågstadiet, hela grundskolan igenom. Bildning!
 • Mitt barn tyckte inte om kursen, uppgifterna orsakade ångest och en aldrig tidigare skådad nervositet.
 • Barnet tyckte att lektionerna var intressanta och bra.
 • Sexualupplysning från yrkesfolk är ytterst välkommet, tack för det och mera sådant!
 • Äntligen ordnas det något sådant i grundskolan. Undervisning i att hantera och förstå livet behövs! Alla teman är viktiga. Den här sortens frågor borde behandlas som ett läroämne i framtiden. Här förenas allt, precis som i livet. Kursen lämpar sig för alla åldrar, t.o.m. förskolelever, eftersom tendensen där i dag också går mot att barnen lär sig matematik, kalligrafi och sådant! Det är oroande! En repris för fjärde- till sjätteklassister skulle vara bra. Gör det här till ett läroämne i högstadiet och ordna en obligatorisk kurs i gymnasiet!
 • Det skulle vara bra om också lärarna lärde sig behandla de här ämnena öppet i klassen. Enbart att barnen känner till alla de här orden, begreppen, är den bästa vägkost grundskolan kan ge barnen.
 • Alla våra kunskaper om barns utveckling talar mot att barn i den här åldern ska få information i den här formen och av främmande vuxna. Jag föreslår en mycket kritisk övervägning av om det lönar sig att erbjuda den här kursen i någon större omfattning.  

Respons från nio-tioåringarnas föräldrar

Föräldrarna till den här åldersgruppen anser kursen vara lika behövlig som åttaåringarnas föräldrar, och de tycker att tidpunkten är mycket lämplig.

 

 Hur nödvändiga var lektionerna i sin helhet?

 

Hur väl lämpade avsnittet för åldersgruppen?

 
 Mycket behövliga  15  Mycket väl 23
 Bra  9 Lite för tidigt  2
 Kan inte säga  1 Lite för sent -
 Ganska onödiga   - Alldeles för tidigt -
 Onödiga   1 Alldeles för sent -
    Helt olämpliga 1 1

 

 
Föräldrarnas kommentarer  

 • Barnen är intresserade av alla frågor som nämndes under kursen, och vi har diskuterat frågorna hemma.
 • Alla ämnen har varit lika behövliga. En bra helhet. Det genomgående grundtemat under de olika lektionerna tog upp begreppet ”mänsklighet” från många olika håll.
 • Ett viktigt ämne, men har det genomförts med respekt för barnens rätt till privatliv och med respekt för den blyghet som hör till den här åldern?
 • Kursen har lyckats behandla mänsklighet på ett glädjande mångsidigt sätt. Den stödjer en sund utveckling och konsten att acceptera sig själv.
 • En kurs av det här slaget har en viktig uppgift. Många föräldrar har inte förmågan att berätta för sina barn om de här temana.
 • Det är bra att kursen tar tag i frågorna och gör det naturligt att tala och berätta om dem. Särskilt i ett tidigt skede, vilket är hur vi också gör hemma hos oss. 
  Jag tycker att de här lektionerna har stöttat mig i min uppgift att uppfostra mitt barn. Min sons intresse hölls vid liv under hela blocket, vilket jag tycker också tyder på att frågorna är viktiga och att de presenterades på ett lämpligt sätt.
 • Föräldraträffen, kartläggningen av behovet och diskussionen om värderingar borde ha hållits innan kursen började.
 • Dagens föräldrar är inte dumma. Vi kan också diskutera med våra barn! Elever som är på samma utvecklingsnivå som första- till tredjeklassister är ännu inte intresserade av sexualupplysningspaketet, men de andra frågorna intresserade. Det måste finnas en skillnad mellan barn och vuxna: alla dörrar till vuxenlivet får inte öppnas för barnen – vuxnas sexlekar hör till vuxna – barnen måste få ha sina egna sysselsättningar.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto