Fokus

Fokus

Attityder kring konkurrensen mellan könen, det ena könets överlägsenhet och ojämlikhet uppstår tidigt. Om ett barn känner sig underlägset eller sämre än andra, kan det skada utvecklingen. Barnen hör saker som de inte kan relatera till, som blondinvitsar och uttalanden som ”män är svin”. Den här lektionens syfte är att luckra upp de attityder som sätter gränser för jämställdheten mellan män och kvinnor, självkänslan, uppförandet och valet av yrke. Syftet är inte att betona olikheterna, ännu mindre att ge en bild av motsättningar, utan syftet är att föra könsrollerna närmare varandra. Män och kvinnor är slutligen mer lika än olika. Det sociala trycket är olika på män och kvinnor. Barnens egna drömmar, möjligheter och framtidsutsikter som man och kvinna ska bekräftas och uppmuntras. 

Barnet drar tidigt slutsatser av omgivningens inställning till de två könen. Barnet funderar på om det är värdefullt och om det är bra att ha fötts som pojke eller flicka. Det här sker oberoende av barnets senare sexuella inriktning. Barnen observerar männen och kvinnorna omkring sig och ser vilken status det egna och det motsatta könet har. Barn observerar mäns och kvinnors sätt att kontrollera sina liv, hur nöjda de är med sina liv samt eventuella fördelar eller nackdelar som har med könet att göra. De behöver få bekräftelse på sin egen könsroll: att den är bra och att man kan uttrycka den, tala om den och betona den utan att värdera det ena könet högre än det andra. 

Värderingar, stämplar, fördomar och antaganden om könsrollerna synas närmare när vi talar högt om dem och ifrågasätter dem. Syftet är att under hela lektionen luckra upp könsrollförväntningarna så att var och en kan utveckla sina individuella egenskaper utan att känna ångest eller skam. Inga könsbundna stämplar får förstärkas i någondera riktningen, utan läraren ska bara främja tankens frihet. Barnen hittar bättre nya dimensioner inom sig, kan bättre uttrycka sina åsikter och intressen när inte de trånga könsrollsförväntningarna fjättrar dem eller vingklipper deras drömmar.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto