Språket inom olika vetenskapsgrenar

Det ämnesspecifika språket är ett verktyg för inlärning och en kunskap som eleven ska lära sig att behärska. Det påminner delvis om det vardagliga språket och skolspråket, men är också ett akademiskt språk, det vill säga ett språk inom en specifik vetenskapsgren. Det akademiska språket är mer abstrakt och har en särskild terminologi som sällan framkommer i vardagsspråket. Olika vetenskapsgrenar har dessutom sina egna sätt och traditioner att producera texter kopplade till kunskap. Utmärkande för språk inom olika vetenskapsgrenar är att språkstrukturen är mer krävande än vardagsspråket.

Med språket inom olika vetenskapsgrenar

  • benämner vi kunskap inom vetenskapsgrenen
  • strukturerar och beskriver vi kunskap
  • definierar vi likheter och skillnader
  • jämför vi
  • analyserar vi
  • gör vi antaganden
  • kartlägger vi orsaker och följder
  • drar vi slutsatser
  • löser vi problem.

Exempel. Inom en viss vetenskapsgren kan språket mer specifikt beskriva en händelsekedja eller företeelse. 

På vintern torkar växtens blomma, blad och stjälk. → På vintern vissnar de delar av växten som är ovan jord.

Det regnade här på morgonen, men plötsligt sken solen. → Vädret i området kan variera under dagen.

I denna region förändras vädret under en dag. → Vädret i gränszonen för stora luftmassor varierar.

Kunskap och språk anknyter till varandra. Därför avviker språken i de olika läroämnena från varandra i fråga om ordförråd och texterna som produceras. Vissa textgenrer är typiska för flera läroämnen. Textgenrer kan vara beskrivande, berättande, instruerande, argumenterande och reflekterande. Texter som är typiska för ett visst läroämne är till exempel instruerande texter för konst- och färdighetsämnen, begreppsdefinitioner eller fenomenbeskrivningar i biologi, förklarande och motiverande provsvar i historia.  

Texterna i läroämnena visar hur man närmar sig kunskap. Många läromedelstexter är kombinationer av flera textgenrer, till exempel i lärobokens texter och undervisningssituationer förekommer definierande beskrivningar, redogörelser och anvisningar. Berättelser kan ingå både i läroböcker och i faktaböcker för barn och unga.