Bilder och videoklipp

Bilder

Visuell läskunnighet behövs i varje läroämne. Bilder är ofta väsentliga för att förstå innehållet. En bra metod för att öva på den visuella läskunnigheten är att låta eleverna välja ut bilder som de skriver egna bildtexter till. Det tydliggör hur bilderna illustrerar texten. Samtidigt kan eleverna lära sig att använda bildbanker och blir bekanta med upphovsrättsliga frågor. 

Man kan också öva på att läsa bilder genom att jämföra autentiska bilder med bilder som redigerats. Fäst uppmärksamhet vid hur redigeringen förändrar objektet och vilka följder det får på tolkningen av bilden. När man i klassrummet skapar bilder med hjälp av artificiell intelligens främjas också den visuella läskunnigheten. När man ändrar och preciserar en prompt förändras bilden. Hur påverkar det här hur objektet uppfattas? Bilder kan också granskas genom att man söker efter tecken som avslöjar att de skapats med artificiell intelligens. Mångsidiga arbetssätt med bilder synliggör hur viktiga bilder är i förståelsen av ett fenomen. 

Exempel på arbetssätt med bild

BESKRIVNING (när, vad, hurdan):

Bilden är tagen i november. I mitten av bilden finns en räv som tittar åt sidan.

Runt omkring finns högt liggsäd och lågt gräs.

Bildens viktigaste färger är blekt grönt, gult, brunt och grått. Färgerna i bilden är inte helt klara. Bilden kan vara redigerad.

TOLKNING: 

Räven smälter in i omgivningens färger.  Bilden ger ett höstligt och nedstämt intryck. 

En räv i gräset.

UPPGIFT:

Skriv en beskrivning och en egen tolkning av bilden. 

En räv i snön.

UPPGIFT: 

Diskutera hur man ser att bilden är skapad med hjälp av artificiell intelligens.

En räv i gräset. En bild skapad av artificiell intelligens.

Videoklipp och film 

Videoklipp och film förutsätter visuell läskunnighet. Den här kan tränas upp i undervisningen till exempel genom att eleverna får titta på ett kort klipp och samtidigt anteckna nyckelord. 

Exempel på arbetssätt med videoklipp
Före övningen får eleverna instruktioner om vad de ska uppmärksamma. Om klippet till exempel handlar om en historisk stadsmiljö uppmanas eleverna att observera och anteckna nyckelord om hus, gator, fordon och klädsel. Eleverna kan också fästa uppmärksamhet vid eventuell musik samt vid betoningar, pauser eller saker som upprepas, om det finns talad text. Baserat på de antecknade nyckelorden skapar de en egen text om innehållet i videoklippet. Texten kan vara definierande, beskrivande, refererande eller förklarande.