Multilitteracitet

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är multilitteracitet ett av delområdena inom mångsidig kompetens. Multilitteracitet avser färdigheterna i att läsa flytande, förstå och tolka texter av olika slag samt att producera och kritiskt granska dem. I grunden ligger en mångfacetterad textuppfattning om multimodala texter. Texter kan vara skrivna eller talade och innehålla grafer, tecken, bild eller ljud eller kombinationer av dessa. Textmiljöerna idag är allt oftare digitala och inom räckhåll för eleverna. Multilitteracitet är en kompetens som stärker den kritiska och kulturella läsfärdigheten och därmed också elevernas förmåga att behärska olika textvärldar.

Multilitteracitet syftar också på hur språk- och textfärdigheter används inom olika vetenskapsgrenar och läroämnen.