Flerspråkighet

Allt fler elever är två- eller flerspråkiga, vilket ökar behovet av en språkmedveten undervisning. Skolspråket är ett allmänt språk men har också ämnesspecifika kännetecken, vilket gör språket mer krävande än vardagsspråket. Fortsatta studier och senare arbetslivet förutsätter att eleven under skoltiden lär sig behärska den läskunnighet och språkfärdighet som krävs i dagens samhälle.  Språket är en del av delaktigheten i skolan, och bygger upp identiteten samtidigt som det främjar samhällelig jämlikhet.

En elev med flerspråkig bakgrund kan behöva stöd i det ämnesspecifika språket. Om eleven redan lärt sig terminologin inom ett visst vetenskapsområde på ett annat språk, är det lättare att lära sig det också på svenska eller finska.

En språkmedveten undervisning synliggör olika språk och utnyttjar elevernas språkrepertoarer. Elever med samma språkliga bakgrund kan i bästa fall hjälpa varandra att förstå innehåll och begrepp. Det är också möjligt att utnyttja digitala applikationer. Man bör ändå fästa uppmärksamhet vid översättningsprogrammens språk och hålla fokus på skolspråkets termer inom de olika vetenskapsområdena.