Läsningen är i förändring

Vår läsning har förändrats. I våra skolor finns det fortfarande elever som läser mycket och mångsidigt. De utvecklar i samband med läsningen förmågan att skilja olika textgenrer från varandra och utvecklar textfärdigheter som gör att de framskrider i sitt lärande och kunnande. Däremot finns det allt fler elever som har en svag läsförmåga. De kan ha svårt att förstå och tolka texter eller att koncentrera sig på längre texthelheter. Svårigheterna syns i samband med läsning av alla slags texter.

Texter är allt oftare digitala och multimodala: de utnyttjar bilder, rörliga bilder, skrivet eller talat språk och ljud i kombination med varandra. I samband med den digitala läsningen har så kallad skumläsning blivit vanligare. En fördjupad läsning i den digitala miljön är utmanande, och därför behöver eleverna få tillräckligt med handledning och övning. 

Många elever har brist på motivation. En språkmedveten undervisning kan då främja motivationen och intresset för läsningen. Läsupplevelsen gynnas när läsningen i klassrummet är gemensam och eleverna får producera egna multimodala texter. 

Lärandet och kunnandet främjas av all typ av läsning. Skönlitteratur har en positiv inverkan på den läskunnighet som krävs i olika läroämnen. Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid ämnesspecifika texter, eftersom läskunnigheten är central i alla läroämnen. Varje läroämne har ett specifikt språk som ingår i den kunskap och färdighet som hör till ämnet.

Läs mer