Språkmedvetenhet gynnar alla

Språket är en viktig del av undervisningen och lärandet. Vi använder vårt språk i växelverkan med andra människor, för att skapa betydelser och egna kunskapsstrukturer samt för att producera kunskap. Språk är nyckeln till inlärning, men också föremål för lärande i alla läroämnen. Vi lär oss språk genom att agera och interagera och i skolan sker det här på alla lektioner. Därför måste vi vara medvetna om språket och dess betydelse.

I materialet förklaras begreppen multilitteracitet, språkmedvetenhet, språket inom olika kunskapsområden, text, textkunskap och textgenrer. Därefter presenteras språkmedvetna arbetssätt och ett språkmedvetet pedagogiskt tillvägagångssätt som lämpar sig för alla läroämnen.

Språk inom olika vetenskapsområden