Vad är språkmedveten undervisning?

Kännetecknande för språkmedveten undervisning, språkfrämjande arbetssätt och undervisningsmetoder är att man lär sig läsa, förstå och tolka texter samt att producera dem.Att läsa, förstå och producera texter
Textfärdigheterna och läskunnigheten utvecklas samtidigt som eleven lär sig själva innehållet, inte separat. Läraren undervisar i och handleder i ämnesspecifik läsning och i produktion av texter samtidigt som hen förmedlar innehållet.Innehåll och språk på samma gång
Den språkmedvetna undervisningen är flexibel och möjliggör både gemensam läsning och arbete med text samt differentiering. Elever som är skickliga på att läsa och på att producera texter kan arbeta i par eller i grupper, medan läraren handleder övriga elever. Målet är att varje elev får handledning i det egna arbetet.Gemensam verksamhet och differentiering
Eleverna blir bekanta med det språk som används när de läser, diskuterar och producerar texter. Modelltexter i undervisningen främjar det ämnesspecifika språket när eleverna granskar modelltexternas särdrag. Modelltexterna fråntar inte eleverna deras kreativitet, utan ger dem ramar för att producera egna texter samtidigt som deras kunnighet i olika sätt att använda språket ökar. Modelltexter främjar språket som föremål för lärande och som verktyg vid inlärningen
I växelverkan med andra främjas också utvecklandet av socioemotionella färdigheter. Gemensam verksamhet i klassrummet förstärker elevernas färdigheter i att lyssna, föra en dialog, beakta andras åsikter och ger dem mod för att föra fram sina egna åsikter.Sociala färdigheter
Språkmedveten undervisning stöder elevernas läsning och hjälper dem identifiera och förstå olika textgenrer, begrepp och innehåll. I början behövs en starkare handledning men efter en tid kan eleverna arbeta mer självständigt. Skriftliga anvisningar stöder läsningen.Stegvis mot självständigt arbete
Varje läroämne har sina egna språkmedvetna arbetssätt, men dessa kan ofta också tillämpas inom andra läroämnen. Samarbete mellan lärare främjar en språkmedveten undervisning. Övergripande och ämnesspecifikt