2. Vi öppnar Koranen

Avataan Koraani

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Ingressen, al fatiha
  • Eleven lär sig att sura al fatiha behövs i varje bön.
  • Eleven lär sig att i suran ber vi att Allah ska hålla oss på den rätta, raka vägen, islams väg.
  • Eleven lär sig att recitera sura al fatiha och förstå dess innebörd på svenska.

Undervisningstips

Läraren inleder lektionen med att eleverna får lyssna på sura al fatiha från datorn (till exempel www.quranicaudio.com). Alla sitter tysta och lyssnar och får detta sätt en introduktion i lektionstemat. Lämplig recitatör är till exempel Al Hussayni Al ’Azazy (with children), så att eleverna har lätt att följa recitationen.

Läraren frågar eleverna hur många som känner till suran.

1. Vad heter den?
2. Var finns den i Koranen?
3. Varför är det viktigt att lära sig denna sura?

Läs stycket om suran Ingressen i läroboken och öva att recitera suran tillsammans. Läraren visar suran med hjälp av videokanon på duk och leder läsningen. Varje vers övas flera gånger och samtidigt översätter läraren versens innebörd till svenska.

Räkna tillsammans på tavlan hur många gånger om dagen man läser suran Ingressen när man ber, alltså antalet olika böneserier. Läraren bör beakta att antalet varierar inom islams olika riktningar.

Gör uppgifterna i övningsboken. En del av uppgifterna ges som hemläxa, som gås igenom i början av följande lektion.

I slutet av lektionen sammanfattas lektionstemat, sura al fatiha, än en gång, och man funderar tillsammans på vad som avses med den rätta vägen.

Följande extra frågor kan användas:

1. Varför är det så viktigt att lära sig denna sura?
2. Hur bör man recitera Koranen?
3. Hur ska man hållas på den rätta vägen?

Vid behov kan man titta på en video med böner där denna sura läses.

På bilden på sidan 119 är barnen samlade till Koranskola i moskén. Läraren kan fästa elevernas uppmärksamhet på hur barnen är klädda i moskén, eftersom flickorna har huvudduk och pojkarna täckande kläder. Moskén är en plats där man ber, studerar religion och lugnar ner sig. I förgrunden på bilden skakar två pojkar hand, vilket är muslimernas sätt att hälsa.

På bilden på sidan 120 lyssnar barnen lugnt till Koranskolans lärares recitation och undervisning. Den som vill säga något räcker upp handen.

I haditherna uppmanas vi att läsa Koranen, eftersom vi belönas om vi lär oss den och reciterar den, och om det är svårt att läsa Koranen får vi dubbel belöning. Man ska recitera Koranen med vacker röst och koncentrera sig på läsningen.

Rätta svar

2. Skriv in de ord som saknas på linjerna.

Suran Ingressen

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges namn. (1)

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, (2)

den Nåderike, den Barmhärtige, (3)

som allsmäktig råder över Domens dag! (4)

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. (5)

Led oss på den raka vägen – (6)

den väg som de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av Din vrede och inte de som har gått vilse! (7)

Svara på följande frågor genom att ringa in rätt svar eller skriva svaret på linjen.

1. Vilken är den första suran när du öppnar Koranen
a) sura al fatiha

2. När behöver vi denna sura?
I bönen

3. Varför tillkommer all lovprisning Allah?
b) Allah har skapat allt och sköter om oss och världen.

4. Vart leder den rätta, raka vägen som suran Ingressen berättar om?
c) Den leder till Allah i Paradiset.

5. Vad lovar vi i suran Ingressen?
b) Vi lovar att tillbe endast Allah.