14. Jag åkallar Allah

Pyydän Allahilta

Mål

  • Eleven bekantar sig med dua-bönens betydelse för muslimerna.
  • Eleverna lär sig att profeterna brukade göra dua. (Koranen 21:90, 19:48)
  • Eleven lär sig att dua är ett viktigt sätt att närma sig Allah. (Koranen 25:77)
  • Eleven lär sig att Allah har sagt: ”Be till mig och jag ska svara på era böner.”
  • Eleven lär sig hur man gör dua eller åkallan.
  • Eleven lär sig på vilket språk dua kan göras.
  • Eleven lär sig när och hur dua görs.

Undervisningstips

Läraren kan ställa följande frågor som stöd för undervisningen:

1. Varför åkallar vi Allah?

2. Hurudan är dua eller åkallan?

3. Hur och när görs dua?

4. På vilket språk görs dua?

Läraren kan använda 2–3 aya ur Koranen (till exempel 27:62, 40:60). Med hjälp av bilden kan läraren visa hur man lyfter händerna när man gör dua.

Läraren kan berätta hur profeten Muhammed bad Allah om hjälp i striden vid Badr. Allah svarade på Profetens och de andra troendes bön genom att sända tusen änglar till deras hjälp (Koranen 8:9). Läraren kan berätta för eleverna hur Allahs profeter har gjort dua och Allah har hört deras böner.

Exempelvis i suran Maryam åkallar profeten Zakaria sin Herre i all tysthet och ber om ett barn (19:3-6). När profeten Yaqub var sorgsen för profeten Yusufs skull, klagade han över sin sorg och sina bekymmer inför Allah och Allah besvarade Yaqubs dua (Koranen 12:86). Allah botade profeten Ayub, när Ayub gjorde dua inför Allah och sade: ”Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga” (Koranen 21:83).