6. Vad tror vi på?

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mihin me uskomme

Mål

  • Eleven lär sig vad muslimerna tror på och hur det påverkar muslimernas vardag. Beroende på gruppens sammansättning kan man betona den sunnitiska traditionen med sex pelare, arkan al iman. I den shiitiska traditionen avviker trons grunder, usul al din, från den sunnitiska synen. Följande begrepp finns ändå i båda: tron på Gud, tron på änglarna, tron på de skrifter som Gud sänt, tron på profeterna, tron på domedagen och tron på det förutbestämda.
  • Eleven förstår att människan ansvarar för allt hon gör.

Undervisningstips

  • Diskutera vad man som muslim tror på. Om det i diskussionen kommer upp frågan om att tro på sådant som man inte ser, kan läraren nämna änglar som exempel.
  • Diskutera vad som är förutbestämt för människan och vilken betydelse våra egna handlingar har. Om något i livet är förutbestämt, kan människan påverka sitt liv?
  • Använd följande Koranverser som stöd: K. 22:70 och K. 57:22–23.
  • Om ämnet är bekant kan eleverna lära sig följande: an tumina billahi wa mala’ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l yawmil akhi wa tumina bi l qadri khayrihi wa sharrih. På svenska är det: ”Det är att tro på Allah, Hans Änglar, Hans Skrifter, Hans budbärare och den Yttersta dagen och på det förutbestämda, såväl det goda som det onda.”

Lösningar

5. Lös korsordet