18. Jag gör dua

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Teen du'aa

Mål

 • Eleven lär sig att dua är en frivillig form av bön.
 • Eleven bekantar sig med profeten Muhammeds hadith, det vill säga talesättet ”den som vill att Allah ger honom ett längre liv ska vara god mot sina föräldrar”. Eleven bekantar sig med tecken på hur Allah uppmanar oss att bemöta våra föräldrar.
 • Eleven lär sig betydelsen av att göra dua för sina föräldrar: ”Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: ’Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!’ ” (K. 17:24).

Undervisningstips

 • Läraren kan berätta att profeterna brukade göra dua.
 • Profeten Muhammed sade att dua är att tillbe Gud.
 • Allahs profeter gjorde dua för sina föräldrar, till exempel Ibrahims dua (K. 14:41). Profeten Nuh gjorde följande dua: ”Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar.” (K. 71:28)
 • Eleven lär sig att Allah har bestämt att vi ska vara goda mot våra föräldrar och läser Koranverser om detta (K. 2:83, 2:215, 4:36, 6:151, 31:14–16, 17:23, 46:15).
 • Vi måste tala vänligt till våra föräldrar. (K. 17:23)
 • Berätta för eleverna att Allah har uppmanat människan att tacka Honom och sina föräldrar (K 31:14).
 • Profeten Ibrahim gjorde dua för sin far, så att denna skulle sluta dyrka avgudar och så att Allah skulle leda fadern på den rätta vägen (K. 26:86). Profeten Ibrahim bad Allah om förlåtelse på sin faders vägnar (K. 19:47).
 • Också profeten Nuh gjorde dua för sina föräldrar (K. 71:28).
 • Också profeten Sulaimans tacksamhetsdua finns i Koranen (K. 27:19).