5. Muslimer tror på En Gud – Allah

Mål

 • Eleven förstår det islamska begreppet tawheed, det vill säga Guds enhet.
 • Eleven förstår att det enligt islam bara finns en Skapare, Allah, som har skapat allt.
 • Eleven lär sig att enligt Koranen är Allah En (Koranen 13:16).
 • Eleven lär sig att i Koranen vittnar Allah om att det inte finns någon annan gud än Han (Koranen 3:18).
 • Eleven bekantar sig med islamsk lära om Allahs skönaste namn (asma Allah al husna).
 • Eleven lär sig att enligt islam har Allah ingen far och ingen mor och inga barn.
 • Eleven lär sig hur viktigt det är att älska, prisa och tacka Allah inom den islamska tron.

Undervisningstips

 • Läraren introducerar med hjälp av diskussion eleverna i de 99 egenskaper som man inom islam anser att Gud besitter.
 • Leta efter Allahs egenskaper i en text som läraren haft med sig.
 • Eleverna lär sig att det inom islam bara finns En Gud. Detta finns på många ställen i Koranen, till exempel 7:180, 13:16 och 17:110.
 • Man kan ställa inledande frågor:
  1. Har Allah någon mor?
  2. Har Allah någon far?
  3. Har Allah några barn?
 • I Koranen sägs att Han är Allah och det finns ingen annan gudom än Han. Allah tillhör al asma al husna, det vill säga de skönaste namnen (Koranen 20:8 och 59:24).

Studiematerial

Visa ordet Allah skrivet på arabiska på en stor skärm eller på ett särskilt papper.

Visa orden asma Allah al husna skrivna på både arabiska och svenska på en stor skärm eller på ett papper.

Bilden på sidorna 24–25 visar läraren och eleverna i klassen. Läraren inleder diskussionen: Låt oss tillsammans tänka på allt som finns i världen. I världen finns människorna och naturen, till vilken hör djur, insekter och växter. Låt oss fundera tillsammans, kan de alla komma till av sig själva? På bilden syns att Hajar och Fatima markerar och vill svara på lärarens fråga. Läraren bestämmer vem som får svara. Fatima svarar att allt måste ha en skapare.

Med stöd av bilden i läroboken presenterar läraren den muslimska tron på En Gud. Tron baserar sig på Koranen där Allah berättar att det bara finns en Skapare, Allah, som har skapat allt. Han är En. Enligt Koranen är Han himlens och jordens Herre, som skapade människan och jorden för människorna. Läraren frågar eleverna vad Guds namn är på arabiska. Hajar räcker upp handen och vill ha ordet och berättar att Gud är Allah på arabiska. Hajar svarar rätt och läraren berättar att enligt islam tillhör Allah al asma al husna, alltså de skönaste namnen. Asma al husna betyder att Gud har de 99 skönaste namnen, alltså 99 egenskaper. De beskriver Allahs egenskaper. Läraren skriver några av Allahs skönaste namn på tavlan. Eleverna bekantar sig med sura al ikhlas, som är sura 112 i Koranen.

På bilden på sidan 26 lyfter Fatima sitt högra pekfinger. Detta betyder att det enligt islam finns en Skapare, alltså att Allah är en.

Uppgifter och svar

1. Ringa in rätt alternativ.

Gud är på arabiska:
a. Hajj
b. Allah
c. Zakat.

Rätt svar: b. Allah

2. Ringa in Allahs egenskaper som nämns i kapitlet.

Allah är Skaparen, Den älskande, prinsen, Freden, Den barmhärtige, läraren, Benådaren, Förlåtaren, eleven, En.

Rätt svar: Allah, Skaparen, Den älskande, Freden, Den barmhärtige, Benådaren, Förlåtaren, En

3. Ringa in rätt alternativ.

Allah är
a. riksdagsledamot
b. president
c. Skaparen.

Rätt svar: c. Skaparen

Visa orden asma Allah al husna skrivna på både arabiska och svenska på en stordia eller på ett papper.