10. Muhammeds uppdrag som profet

Mål

 • Eleven bekantar sig med den islamska berättelsen om hur profeten Muhammed fick de första verserna i Koranen av Allah.
 • Eleven lär sig benämningarna berget al Nur och grottan Hira.
 • Eleven lär sig namnet på ängeln Jibril. 

Undervisningstips

Studiematerial

På bilden på sidan 43 sitter Adams farfar Abdullah på soffan. Han berättar för barnen hur Allah kallade Muhammed till profet. Enligt berättelsen trodde Profeten Muhammeds farfar Abd al Muttalib på en enda Gud och följde profeten Ibrahims religion. Han skötte om Kaba och bjöd pilgrimerna på mat och vatten från källan Zamzam. De flesta som bodde i Mekka trodde på många olika gudar. De tillbad statyer, de behandlade fattiga dåliga och de gjorde mycket annat som inte var rätt.

På bilden på sidan 45 syns grottan Hira i berget al Nur eller Ljusets berg, och hur himmelskt ljus strålar ut ur grottan. Enligt berättelsen gick Muhammed ofta till grottan Hira för att tillbe Gud och tänka på universum. Muhammed trodde på en enda Gud, som har skapat himlen och jorden. Profeten Muhammed godkände inte det onda som människorna i Mekka gjorde. Han ville hjälpa Mekkaborna att börja tro och tillbe en enda Gud. En dag fastade profeten Muhammed i grottan Hira. Ängeln Jibril uppenbarade sig framför honom. Jibril sade till Muhammed att Allah har utsett honom till sin profet och att Han sänder honom som en nåd till människorna och som ledning på Guds väg. Människorna ska tillbe endast en Gud, Allah, som uppmanar dem att göra det goda och förneka det onda. Då fick Muhammed de första verserna i Koranen av Allah.

Enligt berättartraditionen var Profeten Muhammed då 40 år gammal. Jibril hade lämnat Muhammed som blev ensam kvar att fundera på vad som hade hänt honom. Han återvände hem från berget al Nur. Muhammed bad sin hustru Khadija att täcka över honom. Därefter berättade han för Khadija hur ängeln Jibril hade uppenbarat sig för honom och vad Jibril hade sagt. Khadija trodde genast på sin man och tog emot glädjebudskapet. Khadija trodde att Gud hade utvalt Muhammed till att bli profet. Khadija var den första kvinnan som trodde att Muhammed var Guds profet och sändebud. Det första barnet som trodde på profeten Muhammed var hans kusin Ali bin Abu Talib.

På bilden på sidorna 46–47 lyssnar Mekkaborna på profeten Muhammeds budskap. Enligt berättartraditionen sände Allah Jibril till profeten Muhammed många gånger. Strax efter den första uppenbarelsen meddelade Jibril att Muhammed måste framträda som profet. Detta betydde att han måste berätta för stammen Quraish och de andra som bodde i Mekka att det finns bara en Gud, Allah, som är alltings Skapare. Hans uppgift var att kalla människorna att tro på Allah och berätta för dem att han, Muhammed, var Allahs sändebud. Allah sände honom med sitt budskap för att rena dem, tyda Allahs tecken åt dem, göra dem visa och lära dem om boken. En del av dem som bodde i Mekka lyssnade och tog islam till sig, men en del gillade inte religionen och de ansatte och plågade Profeten och andra muslimer. Profetens farbror Abu Talib stödde och beskyddade Profeten.

Svar på uppgifterna

2. Ringa in rätt alternativ.
Grottan Hira är på arabiska
a. gar-berget
b. ghar-Hira
c. ghar Mekka.

Rätt svar: b. ghar-Hira

3. Ringa in rätt alternativ. Muhammed gick alltid till berget al Nur, där grottan Hira fanns. Han gick dit för att
a. titta på naturen
b. tillbe Gud
c. fundera på hur han skulle kunna rädda sitt folk.

Rätt svar: b. för att tillbe Gud

4. Ringa in rätt alternativ. Den första kvinnan som trodde att Muhammed var Guds profet och sändebud hette
a. Khadija
b. Asma
c. Hawa.

Rätt svar: a. Khadija

 • Förklara att grundtanken enligt islam är Allah är barmhärtig och älskar alla människor. Enligt islamsk tro har Allah därför sänt alla folk profeter som ska vägleda människorna och undervisa om Allahs tecken. Enligt de islamska berättelserna har Allah också sänt böcker som ledning, för att människorna ska kunna gå på den rätta vägen.
 • Undervisningen kan styras med följande frågor:
  1. Var och när fick Profeten vägledning av Allah? Vad hette berget och grottan?
  2. Vem är Jibril?
  3. Vem var den första kvinnan som trodde att Muhammed var Allahs profet och sändebud enligt berättelserna?
  4. Vem var den första unga pojken som trodde att Muhammed var Allahs profet enligt berättelsetraditionen?
 • Man kan använda en karta där eleverna ser var staden Mekka ligger. Läraren kan använda fler bilder av Mekka, berget al Nur och grottan Hira.