1. Läs!

Mål

Eleven bekantar sig med Koranen och lär sig

 1. att Koranens innehåller 114 suror
 2. inledningsorden ”bismillahi al rahmani al rahim” som sägs när man börjar läsa Koranen
 3. hur Koranen har bevarats i minnet
 4. vilka verser i Koranen som gavs först
 5. hur man ska läsa Koranen enligt islam.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans hur man ska läsa och handskas med Koranen enligt islam.

 1. Hur förbereder man sig när man ska läsa Koranen?
 2. Hur börjar man när man ska läsa Koranen?
 3. Hur ska man hantera Koranen?
 4. Var får man inte sätta den?
 5. Hur koncentrerar man sig på Koranläsningen och varför?
 6. Deltar någon av eleverna i Koranlektioner?
 7. Kan någon av eleverna någon sura?

Tillsammans kan ni bekanta er med Koraner på arabiska och svenska.

Konstatera att arabiska läser man från höger till vänster.

Eleverna får lära sig hur man hittar rätt sura och hur man ska respektera Koranen när man hanterar den.

Profeten Muhammed kunde varken läsa eller skriva, vilket var mycket vanligt på 600-talet. Ett viktigt sätt att bevara dikter och andra texter var därför att lära dem sig utantill. Eleverna kan prova på att lära sig surorna tillsammans så att läraren läser suran vers för vers och eleverna upprepar och tittar på translitteringsmodellen i boken. På internet finns modeller för tydlig och långsam recitation, alltså tydligt och vackert uttal till exempel under länken här nedanför.

Den endan suran i Koranen som inte börjar med orden bismillahi al rahmani al rahim är sura nummer 9 al tawba, Ånger.

Uppgifter och svar

2. Fyll i de ord som saknas i de första verserna av suran Grodden.

I Guds, Den nåderikes, Den Barmhärtiges namn.
Läs I din Herres namn, Han som har skapat – (1)
skapat människan av en grodd som sätter sig fast (2)
Läs! Din Herre är den Främste givaren, (3)
som har lärt människan pennans bruk, (4)
lärt människan vad hon inte visste! (5)