6. Vad tror vi på?

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mihin me uskomme

Mål

  • Eleven lär sig vad muslimerna tror på och hur det påverkar muslimernas vardag. Beroende på gruppens sammansättning kan man betona den sunnitiska traditionen med sex pelare, arkan al iman. I den shiitiska traditionen avviker trons grunder, usul al din, från den sunnitiska synen. Följande begrepp finns ändå i båda: tron på Gud, tron på änglarna, tron på de skrifter som Gud sänt, tron på profeterna, tron på domedagen och tron på det förutbestämda.
  • Eleven förstår att människan ansvarar för allt hon gör.

Undervisningstips

  • Diskutera vad man som muslim tror på. Om ingen i klassen tar upp tron på det man inte ser, kan läraren ställa frågor om till exempel änglarna. 
  • Diskutera vad som är förutbestämt för människan och vilken betydelse våra egna handlingar har. Om något i livet är förutbestämt, kan människan påverka sitt liv?
  • Använd följande Koranverser som stöd: K. 22:70 och K. 57:22–23.
  • Om ämnet är bekant kan eleverna lära sig följande: an tumina billahi wa mala’ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l yawmil akhi wa tumina bi l qadri khayrihi wa sharrih. På svenska är det: ”Det är att tro på Allah, Hans Änglar, Hans Skrifter, Hans budbärare och den Yttersta dagen och på det förutbestämda, såväl det goda som det onda.”

Uppgifter och svar

5. Lös korsordet