11. Alla prisar Honom

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kaikki ylistävät Häntä

Mål

  • Eleven lär sig att enligt islam berättade Allah berättade att Han har skapat allting i de sju himlarna och på jorden.
  • Eleven förstår att människan enligt islam bör veta att Allah bad människorna se hur alla på jorden och i himlen lovprisar Allah. ”Ser du inte att allt och alla i himlarna och på jorden prisar Gud – ja, till och med fåglarna när de sträcker ut vingarna till flykt? Var och en känner sin bön och sin lovsång. Och Gud vet vad de gör.” (K. 24:41)
  • Eleven bekantar sig med vers 33 i sura 21. Där berättar Allah att han har skapat dagen och natten, solen och månen och de andra himlakropparna. Allah bestämde att himlakropparna ska röra sig i sina kretslopp.
  • Eleven lär sig att enligt Koranen lovprisade profeten Dawud Allah med bergen och fåglarna. Enligt berättelsen förstod också profeten Sulaiman fåglarnas och de andra djurens språk.
  • Berätta för eleverna att enligt islamsk tradition brukade profeten Muhammed ta små stenar i händerna, och stenarna lovprisade Allah. I berättelsen lärde Allah Muhammed fåglarnas och andra djurs språk, och Muhammed lovprisade Allah med muslimerna och den övriga skapelsen.

Undervisningstips

  • Diskutera med eleverna varför islam lär att muslimerna ska lovprisa Gud genom att säga ”Subhanallah”. Då säger muslimerna: ”Pris vare Allah, världarnas Herre.” Så säger de eftersom enligt islam har Gud skapat allting i de sju himlarna och på jorden. Enligt islam har Han skapat miljontals olika djur och lärt dem hur de ska hitta mat, uppfostra sina ungar, bygga bo och försvara sig. I Koranen berättas det att Allah har gett allt han har skapat förmågan att leva och klara sig. Gud lär och vägleder dem. I Koranen säger Allah att Han har gjort människan välskapt och lärt, väglett och försörjt henne. Allah vill att muslimerna ska tacka Honom (K. 14:7).
  • Diskutera hur viktig kunskapen är inom islam. I Koranen står det att Allah till exempel vill att människorna ska titta på hur Han har skapat himlen (K. 50:6 och 21:33).
  • I Koranen finns många verser som beskriver hur alla muslimer lovprisar Allah. Allah befallde bergen och fåglarna att lyda profeten Dawud, och de lovprisade Allah tillsammans (K. 38:17–19). Allah var god mot Dawud och bad berget prisa Allah tillsammans med Dawud samt bad fåglarna stämma in i lovsången (K. 34:10).
  • Det står i Koranen att allting i himlen och på jorden lovprisar Allah: 57:1, 59.1, 62:1, 64:1. Profeten Sulaiman ärvde Dawud och Allah lärde honom fåglarnas språk. I Koranen berättar Allah om Sulaimans samtal med härfågeln i suran Myrorna (K. 27:16).