13. Allah prövade Ayub

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Allah koetteli Ayubia

Mål

  • Eleven förstår att det som känns som svårigheter i stunden kanske inte alls är det efteråt.
  • Eleven lär sig islams lärdom om att det är bättre att ha tålamod när man utsätts för svårigheter.
  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Ayub och hans tålamod.
  • Eleven lär sig olika sätt att få bättre tålamod.

Undervisningstips

  • Läs verserna 21:89–84 och 38:41–44 i Koranen.
  • Diskutera olika slags motgångar och att de är en del av livet.
  • Fundera på olika sätt att vara tålmodig när man utsätts för svårigheter.
  • Läraren påminner om Koranens ord ”Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det onda som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser.” (31:17) och om att Allah enligt islam inte ger någon fler svårigheter än han eller hon kan klara av.
  • Läraren påminner också om hadith, där det berättas att människans synder och dåliga gärningar stryks när människan är sjuk eller ledsen.