18. Jag gör dua

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Teen du'aa

Mål

 • Eleven lär sig att dua är en frivillig form av bön inom islam.
 • Eleven bekantar sig med profeten Muhammeds hadith, det vill säga talesättet ”den som vill att Allah ger honom ett längre liv ska vara god mot sina föräldrar”. Eleven bekantar sig med tecken på hur Allah i Koranen uppmanar muslimerna att bemöta sina föräldrar.
 • Eleven lär sig den islamska betydelsen av att göra dua för sina föräldrar: ”Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: ’Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!’ ” (K. 17:24).

Undervisningstips

 • Läraren kan berätta att enligt islamsk tradition brukade profeterna göra dua.
 • Enligt islamsk tro sade profeten Muhammed att dua är att tillbe Gud.
 • Enligt Koranen gjorde Allahs profeter dua för sina föräldrar, till exempel Ibrahims dua (K. 14:41). Profeten Nuh gjorde följande dua: ”Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar.” (K. 71:28)
 • Eleven lär sig att enligt islam har Allah bestämt att människorna ska vara goda mot sina föräldrar och läsa Koranverser om detta (K. 2:83, 2:215, 4:36, 6:151, 31:14–16, 17:23, 46:15).
 • Enligt Koranen måste människorna tala vänligt till sina föräldrar. (K. 17:23)
 • Berätta för eleverna att i Koranen har Allah uppmanat människan att tacka Honom och sina föräldrar (K 31:14).
 • I Koranen gjorde Profeten Ibrahim dua för sin far, så att denna skulle sluta dyrka avgudar och så att Allah skulle leda fadern på den rätta vägen (K. 26:86). Profeten Ibrahim bad Allah om förlåtelse på sin faders vägnar (K. 19:47).
 • Också profeten Nuh gjorde dua för sina föräldrar (K. 71:28).
 • Också profeten Sulaimans tacksamhetsdua finns i Koranen (K. 27:19).