3. Muslimerna som samhällsmedlemmar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Muslimi yhteiskunnan jäsenenä

Mål

  • Eleverna förstår arbetets betydelse och hur arbetet är till nytta både för dem själva och för samhället.
  • Eleven förstår att det enligt islam inte är rätt att låta sig bli hjälpt av andra om man kan hjälpa sig själv. Även i en svår situation ska man inte ge upp utan försöka göra det man kan.
  • Eleven lär sig vad skattemedlen används till.
  • Eleven lär sig att det är viktigt att vara en aktiv samhällsmedlem och bidra till det gemensamma bästa.
  • Eleven lär sig på vilka sätt han eller hon kan påverka nu och som vuxen.

Undervisningstips

  • Diskutera arbete till exempel med hjälp av följande frågor:

a) Varför arbetar man? Svaren kan vara till exempel för att tjäna pengar, för att känna sig nyttig, för att hjälpa andra och för att ta sitt ansvar för det gemensamma bästa.

b) Varför arbetar inte alla människor? Svaren kan vara till exempel familjesituationen, såsom att man tar hand om små barn eller en sjuk familjemedlem, otillräcklig utbildning eller bristande språkkunskaper, brist på arbete inom den egna branschen eller arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller skada.

c) Är allt arbete lika viktigt eller värdefullt? Enligt islam är allt arbete värdefullt, så länge det är lagligt. Ett fungerande samhälle behöver olika slags yrkeskompetens. Här finns det skäl att nämna att också lågavlönat eller oavlönat arbete är värdefullt. Pengar kan inte vara den enda mätaren när man bedömer hur viktigt eller krävande ett arbete är.

  • Diskutera om det på islamlektionen, i klassen eller i skolan finns något som borde vara annorlunda och som eleverna kan påverka.Eleverna kan till exempel påverka genom att göra upp regler för islamlektionerna.
  • Vilka saker vill eleverna själva påverka i skolan? Och hemma? Varför är det bra att man inte kan bestämma om allting själv? Nämn både att det gemensamma bästa bör gå före individens bästa och att det krävs sakkunskap och demokrati i gemensamma ärenden.
  • Berätta att i den första islamska staten Medina bodde också judar och kristna som levde i fred och fick behålla sin egen religion. Också judar och kristna var skyldiga att betala allmosa och bidra till det gemensamma bästa genom att hjälpa de fattiga.