1. Trons grunder

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Uskon perusteet

Mål

  • Eleven lär sig att det finns både en synlig och en osynlig värld inom islam.
  • Eleven kommer ihåg den islamska trons grunder: tron på Gud, tron på profeterna, tron på de heliga skrifterna och tron på det osynliga. Det osynliga innefattar tron på änglarna, Domedagen och Paradiset.
  • Eleven lär sig att enligt islam är människans största synd shirk.

Undervisningstips

  • Läs koranverser där trons grunder nämns, till exempel K 2:286.
  • Läs koranverser om Allahs enhet:

”Er gud är den Ende; det finns ingen annan gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.” (K. 2:163) Andra verser är till exempel K. 2:255, 3:2, 3:6, 3:18 och 4:87.

  • Häng upp profeternas släktträd på tavlan. (Släktträdet finns på insidan av pärmen till Salam – islams väg 3–4 och i punkt 7.1 Profeternas uppgifter i den här handledningen.) Gå samtidigt igenom vilka profeters namn som nämns i Koranen, vilka profeter det hänvisas till i Koranen, huruvida alla profeter nämns vid namn och hur profeterna är släkt med varandra. Repetera vilka böcker Gud, enligt islamsk tro, säger att Han har sänt och till vilka profeter.
  • Prata om att änglarna hör till den osynliga världen. Berätta om änglarnas roll i människans liv och död (K. 3:42, 80, 6:9, 6:61–62, 13:13). Räkna tillsammans upp:
  1. de änglar som har kommit med budskap i människogestalt.
  2. de änglar som skriver ner människornas gärningar (K. 82:10–12, 50:18).
  3. skyddsänglarna