5. Traditionen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetan perimätieto

Mål

  • Eleven lär sig att ordet hadith betyder tradition.
  • Eleven lär sig att haditherna har två delar: berättarkedjan och den egentliga berättelsen.
  • Eleven lär sig skillnaderna och likheterna mellan traditionen och Profetens sunna.
  • Eleven förstår varför man började samla in haditherna och varför de insamlades enligt olika kriterier.
  • Eleven lär sig att man behöver bakgrundsinformation om haditherna för att kunna tolka dem.
  • Eleven lär sig att hadith-forskningen är en egen vetenskapsgren inom islam.

Undervisningstips

  • Påminn eleverna om att det på flera ställen i Koranen finns uppmaningar att följa profeten Muhammeds exempel. Efter Profetens död var man rädd för att den muntliga traditionen skulle bli ensidigare och till och med försvinna. Därför började man samla in och skriva ner traditionen.
  • Haditherna ger viktig tilläggsformation om hur verserna i Koranen ska tolkas enligt islam. En del hadither beskriver det som skedde innan koranversen uppenbarades. Traditionen beskriver också de religiösa skyldigheterna: de dagliga bönerna och vallfärden, som muslimerna uppmanas till i Koranen men som inte beskrivs där.
  • Visa eleverna hadith-samlingar. De mest kända samlingarna finns också på internet. Diskutera hadith-litteraturens betydelse för muslimerna och den islamska världen. Berätta samtidigt att enligt islam tillät inte Profeten att man skrev om honom medan han levde. Diskutera varför.