3. Kristendomen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kristinusko

Mål

 • Eleven lär sig vilka den kristna kyrkans tre huvudgrenar är.
 • Eleven lär sig vilken av huvudgrenarna Finlands evangelisk-lutherska kyrka tillhör.
 • Eleven vet vilka kyrkor som är Finlands två statskyrkor.
 • Eleven lär sig kyrkoårets viktigaste högtider.
 • Eleven lär sig vad sakramenten är.
 • Eleven känner igen Finland evangelisk-lutherska kyrkas trosbekännelse.
 • Eleven lär sig vilken kristendomens heliga skrift är.
 • Eleven lär sig den viktigaste skillnaden mellan kristendom och islam.
 • Eleven vet hur anvisningarna för ett gott liv för kristna och muslimer skiljer sig från varandra.

Undervisningstips

 • Rita tillsammans ett schema över hur den kristna kyrkan delades i två delar år 1054 och hur den protestantiska rörelsen skiljdes från den katolska kyrkan på 1500-talet i och med reformationen.
 • Diskutera vad sakramenten är. Inom den protestantiska kyrkan finns två sakrament: dopet och nattvarden. Inom den katolska och ortodoxa kyrkan finns ytterligare fem: konfirmationen, prästvigningen, äktenskapet, bikten och de sjukas smörjelse. Olika kristna kyrkor definierar sakramenten på olika sätt och har därför olika antal sakrament.
 • Titta på bilden av en begravning på sidan 98. Vilka likheter eller skillnader finns det mellan en kristen och en islamsk begravning? Till den islamska begravningen hör tvagningen, vita kläder, begravningsföljet, begravningsbönen och gravstenen, men inga blommor. I den lutherska välsignelsen (se bildtexten) finns samma tanke om att människan ska återvända till Gud och åter bli till jord.
 • Läs de tio budorden. Vilka ska också muslimer följa enligt islamsk tro?