9.1 Zainab förbereder sig för ungdomsåren

Mål

 • Eleven förstår ungdomsårens betydelse för utvecklingen av den egna identiteten och för den egna framtiden.
 • Eleven får möjlighet att diskutera utmaningar som hänför sig till ungdomsåren.
 • Eleven förstår hur viktigt det är att godkänna sin egen identitet som representant för en minoritet.
 • Eleven får kamratstöd av andra unga muslimer.
 • Eleven lär sig förstå kompiskretsens inverkan på det egna beteendet.
 • Eleven funderar på vad som avses med gott sällskap.

Undervisningstips

 • Diskutera om lärobokens beskrivning av den misslyckade lektionen låter bekant. Har du själv varit med om en liknande situation? Var du den som ledde hela gänget, den som skrattade tillsammans med de andra eller den som stod vid sidan om och tittade på? Skulle du vilja eller våga vara den som säger till att det måste bli slut på bråkandet?
 • Fundera på varför ungdomar börjar bryta mot regler och trotsa de vuxna och deras gränser. (Precis som det sägs i texten i läroboken hör det till ungdomars utveckling att testa var gränserna går, och det gör inte de unga till onda eller dåliga människor. De vill bara småningom frigöra sig från de vuxnas bestämmanderätt. Det är ändå viktigt att förstå vilka regler man kan protestera mot. Man bör minnas att det även för vuxna finns regler som man inte kan bryta mot utan att bli straffad. Om en ung person gör sig skyldig till brott, kan han eller hon förstöra resten av sitt liv.)
 • Också i ett religiöst avseende börjar unga få ett större ansvar för sina handlingar i och med att de förstår bättre. Fundera på om de unga kan visa att de kan ta ansvar för sina handlingar och få större bestämmanderätt över sina egna angelägenheter på något annat sätt än genom att bryta mot regler.
 • Den mentala utvecklingen medför också osäkerhet, ångest och illamående, som kanske tar sig uttryck i dåligt beteende och gräl. Vad kunde den unga i stället göra för att börja må bättre? (Motionera och sova tillräckligt, prata med någon, göra sådant som han eller hon blir glad av. Syftet med de religiösa ritualerna är också att skapa regelbundna vanor och rutiner som förbättrar det psykiska och fysiska välbefinnandet.)
 • I en uppgift frågades det hurdan en god vän är. Sammanställ elevernas i svar i en tabell och studera vilka egenskaper eleverna ansåg vara viktigast.
 • Kan en muslim ha en bästa vän som inte är muslim? Eleverna måste motivera sina svar. (Visst, om vännen accepterar den andra som den är och stöder, hjälper och lyssnar.)
 • I frågan om tidsanvändning frågades det hur mycket tid eleverna tillbringar ensamma eller med sina vänner eller sin familj. Ni kan också diskutera om någon är (eller känner sig) ensam i skolan eller tillsammans med sina vänner.
 • Fundera på varför det är viktigt också för unga att tillbringa tid med sin familj, till och med mer tid än med sina vänner. (Islam betonar familjens betydelse och uppmanar alla att prioritera familjemedlemmarnas bästa och rättigheter. I sin familj blir den unga förhoppningsvis accepterad som han eller hon är och får villkorslös kärlek av sina familjemedlemmar, vilket är viktigt för att utveckla en positiv självbild.)