9.3 Mehdi och förklädet

Mål

 • Eleven lär sig på vilka villkor muslimska ungdomar får sällskapa.
 • Eleven lär sig begreppet könssegregation.
 • Eleven förstår att inom islam har familjen en stor betydelse vid valet av partner.
 • Eleven kan jämföra sina jämnårigas erfarenheter och uppfattningar om hurdant sällskapande de och deras föräldrar tycker är passande.
 • Eleven vet att ingen kan tvingas till äktenskap mot sin vilja.

Undervisningstips

 • Diskutera rubrikerna i kapitlet. Vad menas med ett förkläde i det här sammanhanget? Vad skyddar förklädet mot? Vanligen anses det passande att en flicka och en pojke diskuterar och lär känna varandra endast när en tredje person är närvarande. Den personen kan kallas för förkläde. Se svaret på uppgift 2.
 • Försök förklara med egna ord vad könssegregation betyder.
 • Be eleverna ge exempel på hur könssegregationen syns i det dagliga livet.
 • Eleverna kan också berätta om sina egna erfarenheter av könssegregation. Beroende på familje- och kulturbakgrund kan det väcka olika åsikter och känslor hos dem. Här finns det skäl att igen påminna om ett sakligt diskussionsklimat. Det som kan kännas helt nödvändigt för någon, kan kännas onödigt eller till och med skrattretande för någon annan.
 • Vilka modeller eller uppfattningar har eleverna själva om muslimska ungdomars sällskapande? Har någons storebror eller storasyster gift sig nyligen? Hur lärde han eller hon känna sin partner? Deltog föräldrarna eller andra släktingar i valet av partner på något sätt?
 • Diskutera hadithen i läroboken och hur man enligt islam borde välja sin partner.