Visste du att...

... föräldrar och vänner kan se vilka webbplatser du besökt, om du inte avlägsnar datorns sökhistoria?

Som en öppen dagbok

Andra har möjlighet att se vilka webbadresser du besökt genom att använda sökhistoriken. I de flesta webbläsare kan sökhistoriken rensas under menyn Verktyg. Om du inte själv rensar historiken, kan andra kolla vilka webbplatser du besökt.

Du har rätt att bli hörd

I konventionen om barnets rättigheter står bland annat:

  •  Ett barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
  • Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

Enligt lagstiftningen ökar barnets rätt att bestämma ju äldre barnet blir. I konventionen om barnets rättigheter står också: "Båda föräldrarna har gemensamt ansvar... och huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet." Dina föräldrar ska alltså skydda dig från sådant de tycker är skadligt för dig. Om de misstänker att du gjort saker på nätet som kan vara till skada för dig själv eller andra, kan de sätta gränser för hur du använder internet.

Ordlista

logg = visar hur webbläsaren har använts
filter = program som hindrar åtkomst till icke-önskvärda webbplatser