Språkmedveten multilitteracitet i olika läroämnen - information och arbetssätt

I detta material presenteras språkmedvetenhet och språkmedvetna arbetssätt som styr eleverna till multilitteracitet. Texten innehåller många exempel på arbetssätt och till texten hör artiklar av olika sakkunniga.

Ett språkmedvetet förhållningssätt är motiverat inom alla läroämnen. De läroämnesspecifika delarna i materialet lyfter fram vissa frågor som är typiska för ämnet och de innehåller rikligt med material som kan utnyttjas i undervisningen.

Materialet har utarbetats inom programmet En läsande skola. Det har i huvudsak utarbetats av Ilona Kuukka, speciallärare och ämneslärare, och översatts och bearbetats till svenska. Materialet innehåller också artiklar på finska av Katriina Rapatti, lektor i modersmål och litteratur och Anni Lampinen, lärare i matematik.