1. Det växer mycket skog på jorden

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

  • hur skogen uppkom i Finland
  • om världens stora skogar
  • hur man kan undersöka skogar.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 8–9)

Vilka skillnader ser du mellan de olika miljöerna på bilden?
Till exempel olika naturtyper (regnskog och barrskog), olika träd, olika växter som odlas, olika djurarter. De finns på olika ställen på jorden, klimatet är olika.

Var tror du dessa miljöer finns?
Den vänstra bilden ser kanske bekant ut och kan finnas i Finland eller på andra kalla ställen. Den högra bilden finns närmare ekvatorn (Amazonas).

Vilka växter känner du igen? Vilka djur känner du igen?

Arter på den inledande illustrationen:

Taigans djur: tofsvipa och vitsvanshjort.

Taigans växter: tall, gran, björk, potatisodling.

Regnskogens djur: öronduva och navelsvin.

Regnskogens växter: monstera, sojabönsodling.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 12 Vinter och sommar

Vilka organismer kan du se på bilderna?

Varifrån är bilderna?
Taigan. Bilderna är tagna i Noux nationalpark.

Hur tror du bilden har tagits?
Med drönare.

Hur tror du ställena på bilderna ser ut på våren och hösten?

Vilka nya ord och begrepp kan du hitta på bilden eller behöver du för att berätta om bilden?

Vad tycker du är bäst med sommaren? Och vintern?

s. 14 Lärkträd

Vad föreställer bilden?

Vad är speciellt med lärkträdet, särskilt dess blad?
Lärkträdet är ett barrträd, men det tappar barren till vintern.

Varför tror du att lärkträd bara finns som planterade träd i Finland?
Det kan finnas många orsaker, som att det är för kallt för trädet eller fröna att klara sig, eller att marken inte har tillräckligt med näringsämnen.

I vilken slags skog växer lärkträd vanligen?
Blandskog.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett ett lärkträd?

s. 20 Växtruta

Vad föreställer bilden?

Var är bilden tagen?

Vilka organismer känner du igen?

Varför tror du att en växtruta är ett bra sätt att studera vilka växtarter det finns på ett område?
Genom att begränsa det område som undersöks är det enklare att räkna alla arter som finns och genom att ha flera växtrutor per område är det troligt att nästan alla arter kommer med.

Vilka växter på bilden är mossor, vilka är ormbunksväxter och vilka är fröväxter?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin märkt att en växt har försvunnit från ett område, till exempel nära ditt hem? Eller att någon ny växt har börjat växa där? Om du svarar ja, vad tror du att det beror på?

Facit till uppgifterna på sidorna 26–29

1.
A)
Taiga och regnskog.

I taigan växer mest barrträd, såsom tall och gran, men också en del lövträd. I regnskogen växer stora lövträd med breda blad.

Människan har huggit eller bränt upp skogen för att få odlingsmark att odla mat på. Människan odlar också själv skog för virkesproduktion. För skogen betyder det att det mest bara finns en viss trädart i skogen, att döda träd inte lämnas kvar på marken och att skogen inte växer så tätt, vilket gör artrikedomen mindre.

2.
A)
Till exempel barrträd som tall och gran, björkar, samt ris som lingon, ljung och blåbär.

B) Här växer inga stora träd, bara fjällbjörken. Växterna är mest buskar som dvärgbjörk, ris som lingon och odon, och mossor.

3.
A)
Till exempel: här finns fyra årstider. Vintern är lång och kall, sommaren är mild.

B) Det är kallt och sommaren är väldigt kort.

C) Det finns inga årstider utan vädret är ungefär detsamma året runt. Det är varmt och fuktigt.

4.
Metoder: Fönsterfälla, fågelholk, viltkamera, levande fångst, satellitfotografering.

Forskningsfrågor:

Fönsterfälla: Med fönsterfällan kan en forskare fånga insekter före och efter att skogen kalhuggits och räkna hur många insekter som hamnade i fällan.

Fågelholk: Med hjälp av holkar kan du följa med vilka fåglar som lever på ett visst område och hur många ungar de får.

Viltkamera: Med viltkameran kan du se vilka djur som rör sig på ett visst område utan att störa dem.

Levande fångst: Men hjälp av fällor kan jägare eller forskare fånga in däggdjur. När det gäller mindre däggdjur såsom sorkar kan de fångade djuren märkas och sedan släppas ut igen – på det sättet kan forskare beräkna hur stor populationen är om någon märkt individ blir fast i fällan igen. Här kan också viltkameror fungera.

Satellitfotografering: Med hjälp av satelliter kan forskare jämföra bilder av ett stort område före och efter en skogsbrand. På bilderna syns att den brända skogen och ungskogen har olika färger.

Levande fångst: Forskare kan fånga in fiskar till exempel genom att använda en katsa. Fiskarna kan räknas och märkas, så att forskarna kan göra en uppskattning om hur många fiskar som finns i sjön.

5.
fyra årstider: taiga och tundra

en årstid: regnskog

regn varje dag: regnskog

regnar mest på höst och vår: taiga

barrträd: taiga

lite växtlighet: tundra

temperaturen varierar mycket: taiga och tundra

jämn temperatur: regnskog

mest arter: regnskog

minst arter: tundra

Ordförklaringar

  • barrskog
  • blandskog
  • städsegrön
  • taiga
  • tundra

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Vad hittar du i närmaste skog?

Välj så olika platser som möjligt. Eleven behöver inte artbestämma träden eller växtarterna, det räcker med att hen ser att det finns olika. Under elevernas diskussion kan de givetvis även fundera på artnamnen men det viktigaste är ändå att eleverna resonerar kring olikheter mellan platserna och försöker identifiera de särdrag hos de insamlade fynden som förklarar varför fynden fanns på just den platsen.

Uppmana också eleverna att hålla ögonen öppna för oväntade fynd, sådana saker som de inte hade trott att de skulle hitta. Vilka oväntade fynd gjorde de och hur hade de hamnat dit? Vad innebär det för skogen att just dessa saker finns där?

Räkna även in er själva i ”antal människor i skogen”.

Pdf-dokument att skriva ut.