1. Skogen har alltid varit viktig för människan

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

  • hur naturen påverkar människans livsstil
  • förstå vilken nytta vi har av skogarna
  • på vilka sätt ett träd kan vara viktigt för flera organismer.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 8–9) 

Vad händer på bilden? 
Ungdomarna umgås i skogen: de klättrar, fotograferar växter, plockar svamp och bygger en koja.

Arter på den inledande illustrationen: 

Djur: ekorre, ljungblåvinge, gök, människor.

Växter: tall, björk, gran, blåbärsris, Jungfru Marie nycklar/fläcknycklar.

Övrigt: kantareller.

Bildanalysfrågor och -svar 

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 10 Livsviktiga skogar

Vad föreställer bilden? 
Regnskog, nära ekvatorn.

Var är bilden tagen?

Vilka organismer finns på bilden? 
Olika växter: lövträd och buskar. 

Hur vet du att det är en regnskog? 
Klimatet är väldigt fuktigt och det finns mycket växtlighet, vilket tyder på att det är varmt. Växtligheten är också typisk för regnskog.

Hur tror du det känns att vara i skogen på bilden? 
Fuktigt, varmt, många dofter, olika ljud från vattnet och från djur i skogen.

Varför tror du regnskogarna är hotade?

Vilka nya ord och begrepp kan du hitta på bilden eller behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett en regnskog, till exempel på tv? Var fanns den? Känner du till några intressanta djur som lever i regnskogen? Finns det regnskogar hos oss? Varför/Varför inte?

s. 13 Nationalparker

Vad föreställer bilden?
Vandrare i en nationalpark.

Var tror du bilden är tagen?
I en nationalpark i Finland.

Hur vet du att det är en nationalpark? 
Det är det inte nödvändigtvis, det kan också vara en utmärkt vandringsled.

Vilka organismer finns på bilden? 
Skogsväxtlighet: träd, buskar, ris, mossa. Även växter i vattnet, och människor.

Hurdana naturtyper finns på bilden? 
Skogsbäck och blandskog.

Vad gör människorna på bilden? 

Vilken tid på året tror du bilden är tagen?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin varit i en nationalpark? Vilken då? 

Har du gått på en vandringsled någon gång? Var då?

s. 16 Livsträd

Vilket fenomen syns på bilden?

Vilket träd finns på bilden? 
Tall.

Hur ser du att det är en tall? 
Till exempel på barken.

Varför ristade man in namn i träd förr? 
Som minnesmärke, såsom vi till exempel ristar in namn på gravstenar i dag.

Vad har hänt med barken på tallen? 
Den har skalats bort på ett ställe så att veden kommit fram.

Hur kan det här påverka trädet?

Vad annat kan tallen användas till? 

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du använt tall till någonting? 

Har du någonsin sett inristningar i en tall? Vad föreställde de?

Facit till uppgifterna på sidorna 18–21

1. 
A)
Till exempel bär och svamp, material för koja, nöjen som fotografering och klättring, samt de ekosystemtjänster som alla skogar ger: de renar luften, de fungerar som kolsänkor och de producerar syre.

2. Ekosystemtjänster är allt vi människor får av naturen, allt från sådant som vi kan äta och livnära oss på till ställen att motionera och umgås på och globala tjänster som att klimatuppvärmningen saktas ner.

3. Tallens frön sprids av fåglar. Tallen samarbetar med svampar genom mykorrhiza (svamprot) och får på så sätt mer vatten och näringsämnen (mineraler).

4. 
A)
Andra organismer får mat, boplats och en samarbetspartner av tallen. Många insekter, fåglar och däggdjur äter olika delar av tallen, såsom barren, barken och frön. Olika fåglar och till exempel ekorrar har sina bon i tallen. Olika svampar får energirik näring från tallen genom sitt symbiotiska förhållande.

Dessutom skapar tallen gynnsamma levnadsvillkor för andra organismer genom att påverka jordmånen så att näringsämnen och vatten inte genast rinner bort och genom att producera syre. Vi människor får också byggnadsmaterial, energi för uppvärmning och till exempel papper från tallen.

B) Till exempel motion och vistelse i naturen, som minskar stress och är bra för hälsan. Dessutom hålls hemmet renare när du får ta ut hunden i skogen så den får göra sina bestyr där.

5. 
– Vintern är kort, varm och ljus i taigan.

Stämmer inte, i taigan är vintern lång, kall och mörk.

– Förr fick människan mat, mediciner och byggmaterial från skogen.

Stämmer, förr fick människan nästan all sin mat, medicin och byggmaterial från miljön omkring sig, och ur skogen fick människan (och får ännu) många resurser.

– Miljön påverkar inte vår livsstil alls.

Stämmer inte, miljön har en väldigt stor inverkan på livsstil och kultur.

– Också i öknen kan man odla tall.

Stämmer och stämmer inte. Den tall som vi har i Finland kan inte växa i en öken, men det finns tallarter som kan växa i öknen. Om de odlas, så odlas de vanligen för att hindra ökenspridning eller för dekoration, inte som byggmaterial.

– Det kallas ekosystemtjänster när människan kan tjäna pengar på skogen.

Stämmer inte helt, att människan kan tjäna pengar på skogen är en liten del av alla ekosystemtjänster.

– Skogarna gör luften ren.

Stämmer, de binder koldioxid och producerar syre och kan också binda föroreningar.

– Kolet i atmosfären lagras i trädstammar och trädgrenar.

Stämmer, träden tar upp koldioxid och lagrar kolet i sina stammar, grenar och rötter när de växer.

– Alla har rätt att njuta av naturen.

Stämmer, ekosystemtjänsterna är för alla.

– Vi människor har ansvar för att bevara naturens mångfald.

Stämmer, mångfalden gör att vi har möjlighet att till exempel hitta nya mediciner i framtiden och att de ekosystem vi är beroende av fortsätter fungera. Människan har heller inte rätt att utrota andra organismer som lever på jorden. Människan har redan gjort att livet på jorden är mindre mångfaldigt än förut genom att utrota många arter.

Ordförklaringar 

  • biodiversitet
  • ekosystemtjänst
  • symbios
  • ökenspridning

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Trädet och du

Många träbaserade produkter har motsvarigheter i metall- och plastbaserade produkter. Fundera på hållbarhet och miljövänlighet hos de olika materialen. Diskutera också vilken känsla ett föremål gjort av trä ger eleverna i jämförelse med om föremålet är gjort av till exempel plast.

Gör om samma uppgift men undersök i stället plast.

Pdf-dokument att skriva ut.