Special- och ämnesundervisning

Varje elev har rätt att få uppleva framgång i lärandet och att växa och utvecklas. Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och vuxna, i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. Att stödja lärande och skolgång innebär att ordna undervisningen så att den beaktar förutsättningar, behov och förmågor hos eleven. Svårigheter i att följa undervisningen och inte klara av att prestera goda resultat inverkar på elevens självkänsla, skolmotivation och allmänna trivsel samt trygghet i skolan. Betydelsen av specialundervisning i läroämnen i de högre årskurserna är central med tanke på språkförståelsen, motivationsfaktorerna och den återkoppling på lärandet som utgör en stor del av grunden för elevens lärande och utveckling.

Biologins särskilda uppdrag är att hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, att öka deras naturkännedom och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt grunderna i ärftlighet och evolution. Biologiundervisningen ska även hjälpa eleven att förstå betydelsen av biologin i elevens egna liv, hur hen kan utnyttja den kunskap och de färdigheter som läroämnet erbjuder. Biologiundervisningen ska utveckla elevens miljömedvetenhet och vilja att värna om naturens mångfald.

Undervisningen i biologi sker på varierande sätt, också genom undersökande lärande ute i fält och med laborativa metoder. Upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande ökar glädjen i lärandet och väcker elevernas intresse att iaktta sin livsmiljö och förändringar i den. När du planerar undervisning i fält eller laborationer kan du använda Zooma in på biologi-forskningskorten som stöd. Forskningskort finns till varje kapitel i läroboken.

Läs mer om läroämnets syfte i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Målen med att lära sig ett stoff behöver vara klara för eleven för att hen ska kunna se den nya kunskapen och det som hen ska lära sig i ett meningsfullt sammanhang. Eleven behöver få diskutera vad det är hen ska lära sig, vilken betydelse kunskapen har för eleven och vad hen förväntas kunna efter avslutad undervisningssekvens. Osäkerhet på meningen med och nyttan av den nya kunskapen påverkar motivationen i undervisningen och stödjer inte den kumulativa kunskapen och erfarenheten. 

Den språkliga miljön och stimulansen har en avgörande betydelse för allt lärande. I skolan möter eleven många ord och begrepp som sällan ingår i vardagen utanför skolan. Läroämnet biologi innehåller många för vetenskapen centrala ord och det är därför viktigt att arbeta med språket och språkförståelsen samt med innebörden av ord och termer. I undervisningen används begrepp såsom cell, fotosyntes och ekosystem. Läraren behöver vara lyhörd för elevernas uppfattning om och förståelse av dylika begrepp. En diskussion om innebörden av ord och begrepp samt deras förhållande till varandra lär eleven att också själv bli uppmärksam på terminologi som hen inte förstår. När eleven förstår terminologin kan hen också relatera till innehållet i undervisningen på ett ändamålsenligt sätt.

Använd gärna ordkorten för att jobba med för läroämnet centrala ord och termer.

Bedömning

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och De preciserade riktlinjerna för bedömning (2020) betonas den formativa bedömningen och bedömningen som lärarens pedagogiska verktyg. Bedömningen i biologi följer de allmänna riktlinjerna för bedömning. Syftet med bedömningen är att sporra och handleda eleven både i självbedömning och i själva lärandet.

Den formativa bedömningen hjälper eleven att förstå sitt eget lärande, uppfatta sina styrkor och utveckla sina arbetsfärdigheter i syfte att nå de mål som ställts upp för läroämnet, den är en del av undervisningen.

I den formativa bedömningen synliggörs elevens lärande – både för läraren och för eleven själv. Kamratrespons som arbetsmetod ger eleven möjligheter att ta emot och ge mångsidig, positiv och konstruktiv respons. Metoden att ge och ta emot respons hjälper eleven att iaktta sitt lärande, planera sitt arbete och få syn på de arbetssätt och den form av stöd som hen behöver för lärandet. Den formativa bedömningen och den handledande responsen hjälper eleven att strukturera kunskaper till helheter och utvecklar elevens metakognitiva färdigheter och förmåga att arbeta.

Den bedömning som sker under studiernas gång är formativ. Det innebär att läraren observerar eleven och hens lärprocess samt kommunicerar med eleven och ger respons i samband med undervisningen. Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ska läraren i sin respons hjälpa och handleda eleven så att hen kan strukturera det som hen lärt sig till större helheter och samtidigt utveckla sina metakognitiva färdigheter att arbeta. Zooma in på biologi har ett upplägg som stöder just elevens metakognitiva färdigheter och som bilaga finns ett utkast till grund för elevens själv- och/eller kamratbedömning.

Bilaga

Pdf-dokument att skriva ut.

Den summativa bedömningen vid lärprocessens slut följer även de allmänna riktlinjerna. Här bör noteras att det bland de elever som använder Zooma in på biologi med stor sannolikhet finns både elever som studerat enligt den allmänna lärokursen och sådana som studerat enligt en individualiserad lärokurs. Även här följer bedömningen de allmänna riktlinjerna.

Vi lär oss på olika sätt

För alla lärare, men allra mest för dig som är lärare för elever i behov av stöd, är det viktigt att tänka på att undervisningen behöver stödja elevens starka inlärningskanal. En varierad och mångsidig undervisning är viktig eftersom elevgruppen ofta är mycket heterogen. Någon elev kan ha nedsatt syn eller hörsel och då behöver läraren i sin undervisning ta hänsyn till detta. Ett flertal elever med koncentrationssvårigheter kan ofta dra stor nytta av ett mera konkret arbetssätt med taktila och kinestetiska inslag. En varierad undervisning gynnar hela undervisningsgruppen.

Alternativa verktyg

Genom att läraren använder alternativa verktyg kan undervisningens tillgänglighet öka för alla elever och därmed ökar elevernas delaktighet och självständighet. För en del elever är alternativa verktyg en förutsättning för att nå målen för sin utbildning. Därför är det viktigt att alternativa verktyg finns med även i ämnesundervisningen. Med stöd av nutida tekniska lösningar och olika alternativa verktyg ökar elevens möjlighet till att läsa, skriva och ta del av all information.

Här hittar du information från Datero, projektet Smarta verktyg – bättre resultat. Projektledare Sonja Haga-Erickson ger goda råd och praktiska tips om hur digital läsning och skrivning kan blir enklare med kostnadsfria funktioner och appar. I menyn kan du välja den funktion du vill ha hjälp med. Därefter väljer du den telefon, pekplatta eller det operativsystem som du använder.

Talböcker

Redan tidigare nämndes möjligheten för eleven att låna talböcker från Celias webbtjänst, Celianet. Genom att låta eleven använda talbok och textbok parallellt får eleven möjlighet att tillgodogöra sig textinnehållet och samtidigt får hen stöd i sin läsningsutveckling.

Talsyntes

En talsyntes ger eleven möjlighet att få all text uppläst, enligt behov. Talsynteser finns som datorprogram eller applikationer till olika läsplattor eller smarttelefoner. Det finns en stor mängd olika talsyntesprogramvaror med olika specialiteter. För de elever som inte behöver få all sin text uppläst kan det vara lämpligt att använda en applikation som ger möjlighet till att välja vilka ord eller meningar som ska läsas upp. Förutom att en talsyntes ger möjlighet att få lyssna till texten kan den även utgöra ett stöd för eleven när hen ska skriva.

Rättstavningsprogram

När elever ska skriva kan det även vara bra att få använda ett rättstavningsprogram. Den vanliga stavningskontrollen som ingår i olika skrivprogram kan ofta inte erbjuda det stöd som ett specifikt rättstavningsprogram kan ge. Ett program som är designat för en svenskspråkig elev med skrivproblem kan till exempel även uppmärksamma ord som lätt kan förväxlas och i och med förväxlingen få en helt annan betydelse.

Litteratur som kan intressera

För den som behöver mera information om till exempel tekniska hjälpmedel finns flera intressanta skrifter hos Erilaisten oppijoiden liitto ry. En bok som utkom i början av 2017 är Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. I den finns aktuell information om olika datorhjälpmedel.

En annan bok som ger en stor mängd information är Erica Eklöfs och Johanna Kristenssons Alternativa lärverktyg – Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling. I boken finns en stor mängd praktiska tips om olika datorprogram, appar och andra tekniska hjälpmedel men även allmän information om behov och effekter av att använda olika alternativa verktyg.

På Lärums webbplats finns information att hämta. Du kan bland annat ladda ner en liten handbok om olika hjälpmedel för att anpassa en text.