Till läraren

Webbmaterialet till varje kapitel innehåller:

  1. Kapitlets målsättningar
  2. Diskussion kring inledningsbilden
  3. Bildanalysfrågor och -svar
  4. Facit till uppgifterna
  5. Ordförklaringar
  6. Forskningskort

Läromedelsserien är uppbyggd för följande arbetsgång: 

arbetsgång: 1. Inledningsbilden och frågorna 2. Texten och bilderna 3. Uppgifterna 4. Forskningskortet 5. Sammanfattning av kapitlet 6. Självutvärdering.

1. Inledningsbilden och frågorna

Starta arbetet med varje nytt kapitel genom att studera inledningsbilden. Diskutera tillsammans med eleverna vad de tror kapitlet kommer att handla om och varför de tror så. I rutan intill inledningsbilden finns några frågor som ska styra in elevens tankar på vad hen vet från tidigare om kapitlets tema, att hitta element som hör ihop med detta på bilden och samtidigt leda tankarna vidare in i kapitlet.  

Zooma in på biologi inledningsbilder

Vad har ni tidigare läst och diskuterat i biologi som gör att eleverna tror så här? 
Vad vet eleverna sedan tidigare om detta? 
Vilka intressanta detaljer förutom de som frågas efter hittar eleverna på inledningsbilden?

2. Texten och bilderna

När ni börjar arbeta med själva texten och bilderna kan ni göra på olika sätt. Även om du redan har ett fungerande arbetssätt för att stötta elever med läs- eller andra inlärningssvårigheter kan du få tips för det arbetet genom att läsa avsnittet Arbetsmetoder i detta material.

På insidan av framsidespärmen i läroböckerna Zooma in på biologi 7–9, del 1–3 finns frågeord inne i pratbubblor och goda råd för hur ni kan öka förståelsen av innehållet och den biologiska forskningsprocessen genom att använda dessa frågeord. Använd gärna frågeorden när ni behandlar både texten och bilderna. 

Zooma in på biologi frågeord

Med tanke på vår målgrupp strävar vi efter att uttrycka oss på ett sätt som är lätt att läsa och lätt att förstå. Vi vill undvika konstruktioner som försvårar läsningen för vår målgrupp. Trots detta finns det säkert ord och begrepp som behöver diskuteras och förklaras mera ingående. Längst bak i boken finns därför en ordlista med ordförklaringar. Orden är uppställda i alfabetisk ordning med en hänvisning till den sida i boken som begreppet återfinns på. I detta material finns ordförklaringar till sådana begrepp som är centrala för ämnet och ofta även för andra naturvetenskapliga ämnen. 

Använd uppslaget på insidan av framsidespärmen i läroböckerna Zooma in på biologi 7–9, del 1–3 också när ni studerar bilderna. Där finns några frågor som ni kan ha som grund, men frågorna måste givetvis anpassas till vilken typ av bild det är frågan om. 

Det finns också färdiga uppgifter för bildanalys av enskilda bilder som du kan använda i din undervisning. Författarna vill på detta sätt uppmuntra och bistå lärarna att använda det rika bildmaterialet så mångsidigt som möjligt. Frågorna hittas i de olika kapitlens specifika material. 

I Visste du att...?-rutorna finns tilläggsinformation som inte är obligatorisk för alla elever utan som är tänkt som intressanta tillägg och ibland kuriösa detaljer. Rutorna innehåller ibland sådan information som kan öka förståelsen av det som behandlats för de elever som behöver förankra sin kunskap i mera ingående beskrivningar eller konkreta detaljer.

Zooma in på biologi Visste du att -ruta

På pärmfliken finns stegen i en biologisk undersökning. Sträva till att använda denna arbetsgång under det biologiska arbetet, speciellt när ni arbetar med forskningskorten. Genom att eleverna blir vana att arbeta enligt modellen får de en rutin för att längre fram gripa sig an större och mera komplexa forskningsfrågor. Kärnan i den biologiska forskningsprocessen är alltså att utgående från det man vet göra ett antagande (ställa en hypotes) och sedan försöka tänka ut sätt att testa eller ta reda på om hypotesen stämmer. 

Om du i din grupp har elever som läser den allmänna läroboken i biologi och andra som läser Zooma in på biologi så behöver du vara ytterst noggrann med att visa vilka sidor som hör ihop, vilka delar som eleven behöver läsa och vilka delar hen kan hoppa över i detta skede. Skriv gärna ner denna information för att den ska bli riktigt tydlig och lättare att komma ihåg. De elever som behöver Zooma in på biologi har antagligen problem med att kunna och orka läsa och därför kan det vara mycket tröttande om de ska läsa dubbelt. Hjälp dem med urvalet, säg vad de ska läsa och säg vad de får lämna bort.
På insidan av böckernas pärmar finns centrala delar ur bokens innehåll som kan fungera som stöd för inlärningen. Studera även dessa delar och återvänd till dem alltid när de stöder lektionens tema.

För studerande som har läshinder, det vill säga svårigheter att läsa tryckt text, kan man skaffa vissa läroböcker i talboksformat från den avgiftsfria webbtjänsten, Celianet. Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter till att läsa och lära sig. Mera information finns på Celia.fi.

3. Uppgifterna

Välj de uppgifter som du tycker är centrala för dina elever. Bokens uppgifter är av varierande svårighetsgrad för att passa olika elever. Uppgifterna är indelade så att du som pedagog, så smidigt som möjligt, ska kunna välja rätt uppgift för den enskilda eleven. Vi har ändå velat göra indelningen på ett inte alltför tydligt sätt för att eleven inte ska frestas till att välja enbart en viss typ av uppgifter, när hen själv får välja.

  • Den första uppgiftstypen är sådan att eleverna kan hitta svaren direkt i texten. Formuleringarna kan ofta också direkt plockas ur grundtexten. De här uppgifterna finns först på uppgiftssidan och är markerade med A.
  • Den andra uppgiftstypen kräver att eleven tänker till lite mera och ibland även använder sig av kunskap från andra ämnen. Uppgifterna finns som mellangrupp på uppgiftssidan och är markerade med B.
  • De sista uppgifterna i varje kapitel kräver ofta att eleven tillämpar kunskaper också från andra ämnen och andra helheter. De här uppgifterna finns längst ner på uppgiftssidan och är markerade med C.
  • Om någon uppgift hör ihop med texter som finns i Visste du att…?-rutorna är uppgiften utmärkt med en asterisk *.

Facit till uppgifterna finns på de kapitelvisa sidorna i webbmaterialet.

4. Forskningskorten 

Förutom uppgifter av tre olika typer finns forskningskort till varje kapitel. Korten finns här i lärarmaterialet för att du ska kunna skriva ut dem i det format som du själv önskar. Laminera gärna korten för att de ska klara av att användas ute i naturen. Innehållet i korten är sådant att eleverna enskilt eller i grupp ska göra en praktisk uppgift.

När ni jobbar med forskningskorten är det bra att påminna eleverna om den biologiska forskningsprocessen. Alltså att man börjar med att fundera på vad man vet och sedan ställer en hypotes. Därefter testar man om hypotesen stämmer genom ett experiment. 

Du hittar instruktioner och tilläggsinformation för forskningskorten här i webbmaterialet i de kapitel som forskningskorten hör ihop med.

5. Sammanfattning av kapitlet

Avsluta kapitlet genom att låta eleverna sammanfatta innehållet i kapitlet. Den första uppgiften i varje kapitel är tvådelad för att kunna användas som stöd för sammanfattningen. A-uppgiften är en direkt fråga som knyter an till inledningsbilden eller till den fråga som kapitlet inleddes med. B-uppgiften uppmanar eleverna att fundera på vad som kapitlet handlat om och att plocka ut tre viktiga detaljer ur kapitlet och berätta om dessa för en kamrat. Uppmana också gärna eleverna att använda frågeorden på insidan av pärmen för att ställa frågor om texten till varandra och på så sätt diskutera innehållet med frågeorden som stöd. På det här sättet vill vi ge eleverna en vana att stanna upp och tänka igenom kapitlet innan de går vidare till nästa kapitel. På det sättet får de stöd i att befästa sina kunskaper.