Special- och ämnesundervisning

Att stödja lärande 

Varje elev har rätt att få uppleva framgång i lärandet och att växa och utvecklas. Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och vuxna, i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. Att stödja lärande och skolgång innebär att ordna undervisningen så att den beaktar förutsättningar, behov och förmågor hos eleven. Svårigheter i att följa undervisningen och inte klara av att prestera goda resultat inverkar på elevens självkänsla, skolmotivation och allmänna trivsel samt trygghet i skolan. Betydelsen av specialundervisning i läroämnen i de högre årskurserna är central med tanke på språkförståelsen, motivationsfaktorerna och den återkoppling på lärandet som utgör en stor del av grunden för elevens lärande och utveckling.

Syftet med läroämnet fysik 

Det särskilda målet för läroämnet fysik är att stödja eleven att utveckla det naturvetenskapliga tänkandet. Undervisningen i fysik ska hjälpa eleven att förstå läroämnets betydelse både i det egna vardagslivet och i samhället. Undervisningen ska ge eleven en bild av fysikens betydelse för en hållbar framtid samt visa hur hen med hjälp av kunskap i fysik kan ta ansvar för sin omgivning. 

Utgångspunkten för fysikundervisningen är observationer och undersökningar av naturen och den teknologiska miljön. Genom att erbjuda eleven möjlighet att tillämpa fysik i olika kontexter främjas jämlikheten. Begrepp typiska för läroämnet spelar en central roll och undervisningen ska stöda eleven att tillägna sig och förstå dessa. Utnyttja de laborationer som finns i boken, många är planerade så att de ska vara enkla att utföra. En del experiment finns också tillgängliga som filmer, du hittar QR-koder i boken som leder dig vidare till filmerna. 

Läs mer om läroämnets syfte i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.

Elevens medvetenhet om det egna lärandet 

Målen med att lära sig ett stoff behöver vara klara för eleven för att hen ska kunna se den nya kunskapen och det som hen ska lära sig i ett meningsfullt sammanhang. Eleven behöver få diskutera vad det är hen ska lära sig, vilken betydelse kunskapen har för eleven och vad hen förväntas kunna efter avslutad undervisningssekvens. Osäkerhet på meningen med och nyttan av den nya kunskapen påverkar motivationen i undervisningen och stödjer inte den kumulativa kunskapen och erfarenheten. 

Språkmedvetenheten inom undervisningen 

Den språkliga miljön och stimulansen har en avgörande betydelse för allt lärande. I skolan möter eleven många ord och begrepp som sällan ingår i vardagen utanför skolan. Läroämnet fysik innehåller många för vetenskapen centrala ord och det är därför viktigt att arbeta med språket och språkförståelsen samt med innebörden av ord och termer. I undervisningen används begrepp såsom energi, strålning och vågor. Läraren behöver vara lyhörd för elevernas uppfattning om och förståelse av dylika begrepp. En diskussion om innebörden av ord och begrepp samt deras förhållande till varandra lär eleven att också själv bli uppmärksam på terminologi som hen inte förstår. När eleven förstår terminologin kan hen också relatera till innehållet i undervisningen på ett ändamålsenligt sätt.

Använd gärna ordkorten för att jobba med för läroämnet centrala ord och begrepp.