Special- och ämnesundervisning

Att stödja lärande

Varje elev har rätt att få uppleva framgång i lärandet och att växa och utvecklas. Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och vuxna, i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. Att stödja lärande och skolgång innebär att ordna undervisningen så att den beaktar förutsättningar, behov och förmågor hos eleven. Svårigheter i att följa undervisningen och inte klara av att prestera goda resultat inverkar på elevens självkänsla, skolmotivation och allmänna trivsel samt trygghet i skolan. Betydelsen av specialundervisning i läroämnen i de högre årskurserna är central med tanke på språkförståelsen, motivationsfaktorerna och den återkoppling på lärandet som utgör en stor del av grunden för elevens lärande och utveckling.

Syftet med läroämnet kemi

Det särskilda målet för läroämnet kemi är att stödja eleven att utveckla det naturvetenskapliga tänkandet och världsbilden. Undervisningen i kemi ska hjälpa eleven att förstå kemins betydelse både i det egna vardagslivet och i samhället samt hur hen med hjälp av kunskap i kemi kan göra hållbara val och ta ansvar för sin omgivning.     

Utgångspunkten för undervisning i kemi är observationer och undersökningar av ämnen och fenomen. Begrepp typiska för läroämnet spelar en central roll och undervisningen ska stöda eleven att tillägna sig och förstå dessa.

Utnyttja de laborationer som finns i boken, många är planerade så att de ska vara enkla att utföra. 

Elevens medvetenhet om det egna lärandet

Målen med att lära sig ett stoff behöver vara klara för eleven för att hen ska kunna se den nya kunskapen och det som hen ska lära sig i ett meningsfullt sammanhang. Eleven behöver få diskutera vad det är hen ska lära sig, vilken betydelse kunskapen har för eleven och vad hen förväntas kunna efter avslutad undervisningssekvens. Osäkerhet på meningen med och nyttan av den nya kunskapen påverkar motivationen i undervisningen och stödjer inte den kumulativa kunskapen och erfarenheten. 

Språkmedvetenheten inom undervisningen

Den språkliga miljön och stimulansen har en avgörande betydelse för allt lärande. I skolan möter eleven många ord och begrepp som sällan ingår i vardagen utanför skolan. Läroämnet kemi innehåller många för vetenskapen centrala ord och det är därför viktigt att arbeta med språket och språkförståelsen samt med innebörden av ord och termer.

I undervisningen används begrepp såsom atom, reaktion och förbränning. Läraren behöver vara lyhörd för elevernas uppfattning om och förståelse av dylika begrepp. En diskussion om innebörden av ord och begrepp samt deras förhållande till varandra lär eleven att också själv bli uppmärksam på terminologi som hen inte förstår. När eleven förstår terminologin kan hen också relatera till innehållet i undervisningen på ett ändamålsenligt sätt.

Använd gärna ordkorten för att jobba med för läroämnet centrala ord och begrepp.