1.5 Stödmaterial för formativ bedömning

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och De preciserade riktlinjerna för bedömning 2020 betonas den formativa bedömningen och bedömningen som lärarens pedagogiska verktyg. Syftet med bedömningen är att sporra och handleda eleven både i självbedömning och i själva lärandet.

Den formativa bedömningen hjälper eleven att förstå sitt eget lärande, uppfatta sina styrkor och utveckla sina arbetsfärdigheter i syfte att nå de mål som ställts upp för läroämnet, den är en del av undervisningen.

I den formativa bedömningen synliggörs elevens lärande – både för läraren och för eleven själv. Kamratrespons som arbetsmetod ger eleven möjligheter att ta emot och ge mångsidig, positiv och konstruktiv respons. Metoden att ge och ta emot respons hjälper eleven att iaktta sitt lärande, planera sitt arbete och få syn på de arbetssätt och den form av stöd som hen behöver för lärandet. Den formativa bedömningen och den handledande responsen hjälper eleven att strukturera kunskaper till helheter och utvecklar deras metakognitiva färdigheter och förmåga att arbeta.

Den bedömning som sker under studiernas gång är formativ. Det innebär att läraren observerar eleven och hens lärprocess samt kommunicerar med eleven och ger respons i samband med undervisningen. Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ska läraren i sin respons hjälpa och handleda eleven så att hen kan strukturera det som hen lärt sig till större helheter och samtidigt utveckla sina metakognitiva färdigheter att arbeta. Zooma in på-serien har ett upplägg som stöder just elevens metakognitiva färdigheter.

I de ämnesspecifika bilagorna nedan som hör ihop med de olika läroämnen hittar du tre modeller som du kan använda som grund för elevens självutvärdering eller kamratrespons. Modellerna är av lite olika slag och kräver olika stor arbetsinsats av såväl elever som lärare. Utgående från de svar som eleven ger vid bedömningssamtalen kan eleven stödjas i att utveckla sin studieteknik. En självbedömning som utförs konsekvent och tillräckligt ofta kan tydliggöra elevens utveckling.

Den summativa bedömningen vid lärprocessens slut följer även de allmänna riktlinjerna. Här bör noteras att det bland de elever som använder Zooma in på-seriens böcker med stor sannolikhet finns både elever som studerat enligt den allmänna lärokursen och sådana som studerat enligt en individualiserad lärokurs. Även här följer bedömningen de allmänna riktlinjerna.

 

Pdf-dokument att skriva ut.