1.1 Serien är lättläst – vad betyder det?

Böckerna är skrivna på lätt svenska, vilket innebär att språket är enklare än standarsspråk vad gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll. Vi använder ämnesrelaterade termer som behövs för att läsarna ska kunna relatera till övrigt material inom ämnet, framför allt det läromedel som används i gruppen, och kunna diskutera temat med andra. Men i övrigt har vi strävat efter att ge innehållet en enkel språklig utformning. 

Raderna är korta och bryts där det känns naturligt att göra en radbrytning eller där det behövs för helheten. För den som är ovan att läsa lättlästa texter kan det här först verka svårt och ge en känsla av att texten är hackig. Som lärare kan du handleda eleven i läsningen genom att modellera högläsning och då göra radbrytningen så naturligt som möjligt, allt för att stödja förståelsen.

Läromedelsserien omfattar böcker för årskurserna 7–9. Under tre läsår utvecklas elevernas läsning och därför sker även en gradvis utveckling av texten och innehållet i böckerna. Texten blir lite längre, bildtexterna blir mer komplexa och har ibland en tilltänkt ordningsföljd för läsningen som behöver tas i beaktande. Det är viktigt att du som lärare är medveten om detta och kan handleda eleverna när de tar sig an mer komplexa texter.