1.4 Verktyg för olika inlärningssätt

Eftersom elevgruppen ofta är mycket heterogen gynnar en varierad undervisning hela undervisningsgruppen. För alla lärare, men allra mest för dig som är lärare för elever i behov av stöd, är det viktigt att tänka på att undervisningen behöver stödja elevens starka inlärningskanal. Någon elev kan ha nedsatt syn eller hörsel och då behöver läraren i sin undervisning ta hänsyn till detta. Ett flertal elever med koncentrationssvårigheter kan ofta dra stor nytta av ett mera konkret arbetssätt med taktila och kinestetiska inslag. Det är också av stor vikt att ämnesundervisningen knyter an till elevernas vardag i så hög grad som möjligt. På det sättet finns större möjlighet för eleven att uppfatta ämneskunskaperna som viktiga och betydelsefulla för livet, inte bara för skolan.

Alternativa verktyg

Genom att läraren använder alternativa verktyg kan undervisningens tillgänglighet öka för alla elever och därmed ökar elevernas delaktighet och självständighet. För en del elever är alternativa verktyg en förutsättning för att nå målen för sin utbildning. Därför är det viktigt att alternativa verktyg finns med även i ämnesundervisningen. Med stöd av nutida tekniska lösningar och olika alternativa verktyg ökar elevens möjlighet till att läsa, skriva och ta del av all information.

Sonja Haga-Erickson, projektledare för Dateros Smarta verktyg – bättre resultat, ger goda råd och praktiska tips om hur digital läsning och skrivning kan blir enklare med kostnadsfria funktioner och appar. I menyn kan du välja den funktion du vill ha hjälp med. Därefter väljer du den telefon, pekplatta eller det operativsystem som du använder.

På Lärums webbplats finns information att hämta. Du kan bland annat ladda ner en liten Handbok om olika hjälpmedel för att anpassa en text.

Folkhälsans webbplats innehåller en stor mängd tips och information om hur ni i elevgruppen kan använda alternativ och kompletterande kommunikation och pekplattor för att stöda inlärning och samspel. Där finns även information om kurser för både professionella och för föräldrar.

Papunet tillhandahåller ett avgiftsfritt bildverktyg där du kan skapa och skriva ut eget material med bildstöd.

Talböcker

För elever som har läshinder, det vill säga svårigheter att läsa tryckt text, kan man skaffa vissa läroböcker i talboksformat från den avgiftsfria webbtjänsten, Celianet. Genom att låta eleven använda talbok och textbok parallellt får eleven möjlighet att tillgodogöra sig textinnehållet och samtidigt får hen stöd i sin läsningsutveckling.

Talsyntes

En talsyntes ger eleven möjlighet att få all text uppläst, enligt behov. Talsynteser finns idag inbyggda i de flesta nyare smarttelefoner, läsplattor och datorer men kan även skaffas som separata datorprogram eller applikationer. Det finns en stor mängd olika talsyntesprogramvaror med olika specialiteter. För de elever som inte behöver få all sin text uppläst kan det vara lämpligt att använda en applikation som ger möjlighet till att välja vilka ord eller meningar som ska läsas upp. Förutom att en talsyntes ger möjlighet att få lyssna till texten kan den även utgöra ett stöd för eleven när hen ska skriva.