2.2 Använd inledningsbilden för att aktivera elevens förkunskaper

Kapitlets inledningsuppslag är tänkt att aktivera förkunskaper och ge en positiv start på kapitlets tema. Starta arbetet med varje nytt kapitel genom att studera inledningsbilden. Diskutera tillsammans med eleverna vad de tror kapitlet kommer att handla om och varför de tror så. I vissa böcker finns färdiga frågor till inledningsuppslaget medan det i de mera berättande ämnesböckerna är möjligt att förutspå kapitlets innehåll genom att studera bildens innehåll. På det sättet kan du styra in elevens tankar på vad hen vet från tidigare om kapitlets tema och samtidigt leda tankarna vidare in i kapitlet.