Senaste meddelanden

Meddelanden

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande...
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 7.1

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång den 7 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 20 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Kunskapskraven för vitsorden i slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har preciserat innehållet som gäller bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i samtliga läroämnen. Även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna 1.8.2021 och de kommer att tillämpas första gången i slutbedömningen för eleverna som går i årskurs 9 våren 2022.
Meddelanden

Ledarna inom bildningsväsendet får stöd i sitt arbete av andra chefskollegor och av personalen

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och -karriären samt på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Tre av fyra chefer inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn upplever att verksamhetsmiljön har förändrats mycket eller väldigt mycket under de senaste åren. Stöd för ledarskapet fås av andra chefer och ledare samt av personalen.
Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande fortsätter ta fram information om framtida behov av kunnande

Den första verksamhetsperioden för Prognostiseringsforum för kunnande närmar sig sitt slut. Forumet har tagit fram en hel mängd information om framtida behov av utbildning och kunnande. Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att verksamheten fortsätter med en ny period på fyra år.
Meddelanden

Antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar betydligt före år 2035 – satsningar behövs för att möjliggöra kontinuerligt lärande och utveckla verksamhetskulturen i skolorna

I framtiden blir skolnätet glesare och antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar. Formerna för lärande blir allt mångsidigare, lärmiljöerna och lärstigarna anpassas i högre grad efter de personliga behoven och utbildnings- och undervisningsteknologi används i allt större utsträckning.
Meddelanden

En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Bland ledarna och cheferna inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn tror 70 procent att de skulle klara sig bra eller utmärkt i ledarskapsuppdrag inom andra branscher.
Meddelanden

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor på hösten är färdiga

I höstens gemensamma ansökan till högskolor var antalet sökande cirka 8 000 fler än ifjol. sökande. Av årets 38 100 sökande fick över 8 500 en studieplats. I ansökan ingick huvudsakligen...
Meddelanden

Färsk rapport: Ordnande av småbarnspedagogik för asylsökande och papperslösa barn

Enligt en enkät som Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet genomfört ordnade 15 procent av kommunerna småbarnspedagogik för asylsökande barn. Därtill uppgav 11 procent av kommunerna att de ordnar småbarnspedagogik för asylsökande barn i det fallet att barnet får småbarnspedagogik som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Orsaken till att verksamheten inte ordnas är enligt kommunerna oftast att det inte finns asylsökande barn i kommunen.
Meddelanden

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa.
Meddelanden

Till skolans uppgifter hör att främja jämställdhet och likabehandling – det behövs mera information om de lagstadgade skyldigheterna

Det finns fortfarande behov av utveckling när det gäller det jämställdhetsfrämjande arbetet i skolorna. Det här framgår av en enkätundersökning som Utbildningsstyrelsen genomfört för att utreda hur planeringen av arbetet för att främja jämställdhet förverkligas i den grundläggande utbildningen.
Meddelanden

Läraryrket intresserar allt fler – fortbildning och vidareutbildning behövs i allt högre grad

Allt fler är intresserade av klasslärarutbildningen. Det här framgår av uppgifter som visar att antalet personer som söker till klasslärarutbildning har börjat öka år 2020, efter att ha minskat under...
Meddelanden

Ny handbok hjälper skolorna och läroanstalterna i arbetet mot mobbning

Utbildningsstyrelsens handbok är den första nationella anvisningen för det mobbningsförebyggande arbetet i skolorna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet...
Meddelanden

Valideringssystem utarbetas för utländska skolor som identifierar sig som finländska

På olika håll i världen finns många skolor som inspirerats av det finländska utbildningssystemet och de finländska läroplansgrunderna. En del av dem har grundats av finländska utbildningssakkunniga i...
Meddelanden

Felaktig information om beviljade studieplatser har gått ut till vårens sökande i gemensam ansökan

Det felaktiga beskedet om en beviljad studieplats gäller ungefär 450 sökande av vilka cirka 40 har hunnit ta emot sin studieplats. Vi är i kontakt med dem som fått ett felaktigt beslut om en...
Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har beviljat 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för de gymnasiestuderande och för andra åtgärder med vilka man strävar efter att jämna ut följderna av...
Meddelanden

Den formella behörigheten bland lärarna fortfarande på en hög nivå

Den finländska lärarkårens profil är nästan oförändrad: lärarna uppfyller fortfarande mycket väl behörighetsvillkoren för sina uppgifter, de är ungefär i medelåldern och utgör en väldigt kvinnodominerad grupp. Det här framgår av datainsamlingen Lärarna och rektorerna i Finland 2019, vars första resultat nu har publicerats. Det är frågan om den sjätte datainsamlingen som genomförts om de finländska lärarna och rektorerna.
Meddelanden

Ungefär 4 000 elever i de högre årskurserna har kontinuerligt stor skolfrånvaro

I de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen i Finland finns det minst 4 000 elever (cirka 2–3 procent av alla elever i de högre årskurserna) vars skolfrånvaro påverkar skolgången så...
Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor inleds – närmare 8 000 studieplatser att söka till

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 2.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 16.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen i den grundläggande utbildningen framskrider – kommentera utkasten till kunskapskraven för vitsorden från och med 28.8

Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav som beskriver vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7, 8 eller 9 i olika läroämnen. Utkasten till kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen kan kommenteras på nätet 28.8–25.9.2020.